Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Corocznym obowiązkiem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jest przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu poprzedniego roku. Sprawozdanie przekazywane jest do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska, po analizie opinii tych organów, udziela (bądź odmawia udzielenia) absolutorium z wykonania budżetu. 20 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2016.

W 2016 r. Gmina Olkusz zrealizowała dochody w wysokości 160 488 055,75 zł - 2 mln 200 tys. zł więcej niż planowano. Na wydatki przeznaczono kwotę 151 633 626,46 zł, czyli 94,25%  wydatków planowanych, dzięki czemu, zamiast planowanego deficytu osiągnięto za 2016 rok nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 8,9 mln zł.

Głównym źródłem dochodów Gminy Olkusz są podatki i opłaty, w tym udziały w PIT i CIT oraz podatki i opłaty lokalne – 75 107 866 zł, co stanowi 46,8% dochodów ogółem,  a także dotacje – 36 408 364 zł  to znaczy 22,7% dochodów ogółem i subwencje – 31 480 962 zł, tzn. 19,6% dochodów ogółem.

Najistotniejsze kierunki przeznaczenia wydatków budżetowych to: oświata i wychowanie – ponad 61 mln zł, zadania z zakresu pomocy społecznej – 38,2 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,6 mln zł, transport i łączność  –  7,5 mln zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w ubiegłym roku 7,6 mln zł. Wśród nich wyróżnić należy:

-  cały szereg większych i mniejszych inwestycji drogowych o łącznej wartości prawie 3 mln zł, między innymi:

    * przebudowa ciągów pieszo-jezdnych ul. Górnicza i ul. Żuradzka,

    * modernizacja ul. Sosnowej,

    * przebudowa ulic: Reja, Nullo, Legionów Polskich i Olewińskiej,

    * budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Parkowej,  

- prace na zamku w Rabsztynie oraz rewitalizacja kwartału królewskiego o łącznej wartości 1,2 mln zł

-  działania podejmowane przy obiektach szkolnych: doposażenie placu zabaw i przebudowa dachu budynku SP w Gorenicach, modernizacja  sali gimnastycznej SP w Kosmolowie, adaptacja poddasza w SP w Osieku, modernizacja płyty boiska przy SP Nr 4  i  budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 a także przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 8 i Nr 10 oraz w SP Nr 9. Łączna wartość tych zadań to 1,8 mln zł

-  liczne prace związane z modernizacją remiz i zakupem sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dotacja na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu  opiewające na kwotę prawie 250 tys. zł

-  modernizację i przebudowę lokali komunalnych oraz socjalnych na kwotę  135 tys. zł

-  Rozwój tras rowerowych w wysokości  95 tys. zł

-  wszelkie zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy za ponad 250 tys. zł

- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Olkuszu na kwotę 50 tys. zł

- mieszkańcy oraz goście Srebrnego Miasta bardzo ciepło przyjęli lodowisko na olkuskim rynku.

Zadłużenie Gminy Olkusz na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniosło 36 370 000 zł z terminami spłat w latach następnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olkusz. Należy zaznaczyć, że udało się spłacić dodatkową ratę kredytu bankowego za 2017 rok w wysokości 340 tys. zł.

- Dane przedstawiające wykonanie budżetu Gminy Olkusz w 2016 roku wyraźnie wskazują, że finanse gminy są stabilne, a przyjęta od początku mojej kadencji polityka optymalizacji kosztów oraz oszczędności, dają bardzo dobre efekty. Jak Państwo mogli się przekonać, zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania finansowe są przez nas spłacane, a mimo tego było możliwe wygospodarowanie pieniędzy na potrzebne mieszkańcom inwestycje – mówił przed głosowaniem w sprawie absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o podjęciu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2016 stosunkiem głosów 13 „za”, bez głosów „przeciw”, przy 6 głosach wstrzymujących się.

Instytucja absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego służy kontroli wykonania budżetu. Mimo bardzo konkretnych wytycznych oraz orzeczeń sądów, mówiących wprost, że absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu, a nie całokształtu działalności wójta/burmistrza, często obradom w sprawie wykonania budżetu towarzyszy polityczna demagogia. Kolejne wyroki (Wyrok NSA z 11 września 1991 r., sygn. akt II SA 641/91, ONSA 1991, nr 34, poz. 79; wyrok NSA z 5 listopada 1992 r., sygn. akt II SA 764/92; wyrok NSA z 22 marca 1996 r., sygn. akt SA/Gd 3695/95, „Prawo Gospodarcze” 1996, nr 8.) potwierdzają, że rada nie może wykorzystywać absolutorium do oceny całokształtu działalności wójta.