Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.30

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek położonych w Zedermanie gm. Olkusz,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działki położonej w Olkuszu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: etapowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie - Troks – Braciejówka,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 roku z późniejszymi zmianami.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r., z późniejszymi w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4  i drogą krajową nr 94”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: zmiany Uchwały NR XI/203/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 01 grudnia 2015 roku, w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia insygnium Miasta i Gminy Olkusz w postaci Łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz zasad jego używania.
 4. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.