Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Budynek UrzęduOd 22 lutego 2016 r. zmienia się regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Burmistrz zdecydował o likwidacji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego obowiązki przejmą inne wydziały: Administracyjny i Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Geodezji i Gospodarki Mieniem. Przyczyni się to nie tylko do usprawnienia komunikacji wewnątrz Urzędu, ale także do wygenerowania nowych oszczędności.

- Likwidacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wiąże się z przejęciem obowiązków przez inne wydziały, co ma skutkować lepszą organizacją pracy wewnątrz Urzędu. Sprawy, które dotychczas załatwiane były drogą oficjalną pomiędzy wydziałami, teraz będą rozstrzygane wewnątrz jednego wydziału, co znacznie skróci czas na to potrzebny. Zmiana organizacyjna przyniesie również oszczędności dla Gminy Olkusz – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

W 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkusz, przede wszystkim w wyniku uzyskania przez pracowników uprawnień emerytalnych, zatrudnienie zostało zmniejszone o 21 osób, co przełożyło się na realne oszczędności w wysokości 1 mln zł w skali roku. Likwidacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyniesie kolejnych 80 tys. zł oszczędności. Obowiązki likwidowanego wydziału przejmą: Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w następujących zakresach:

 1. Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych:
  1. organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),
  2. prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa, w tym również grobownictwa wojennego,
  3. zapewnienie realizacji prac związanych z dekoracją Miejsc Pamięci Narodowej - na czas trwania uroczystości,
  4. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,
  5. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
  6. prowadzenie nadzoru nad ogólnodostępnymi strefami rekreacji dziecięcej zorganizowanymi na działkach Gminy Olkusz,
  7. organizowanie akcji deratyzacyjnych,
  8. sprawowanie nadzoru nad działalnością szaletów miejskich,
  9. wskazywanie zakładów pracy do odbywania przez skazanych kary ograniczenia wolności,
  10. organizowanie pracy osób skierowanych przez PUP w Olkuszu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zakresie oczyszczania miasta na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
  1. zapewnienie realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na gminnych drogach, ulicach, parkingach oraz zimowego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i parkingów,
  2. prowadzenie spraw związanych z urządzeniami komunalnymi (kosze uliczne, słupy i tablice ogłoszeniowe, ławki),
  3. koordynowanie działań związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz.
 3. Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem:
  1. nadzór nad opracowywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i jego zmian,
  2. nadzór nad sprawami z zakresu gospodarki zasobami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy,
  3. nadzór nad sprawami z zakresu zarządzania Domem Przedpogrzebowym,
  4. prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych,
  5. prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu najmu,
  6. sprawowanie nadzoru właścicielskiego we wspólnotach mieszkaniowych,
  7. prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych na rzecz właścicieli wykupionych mieszkań komunalnych,
  8. obsługa Komisji Lokalowej Rady Miejskiej w Olkuszu.