Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 353/ zawiadamiam, że w dniu 30.03.2016r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach Olkusza” dla Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Rynek 1.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr KE.604.263.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 700-1700 oraz od wtorku do piątku od 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 15.04.2016r. do 29.04.2016r.

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza