Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2021 r. poz. 247/ zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

 

„Ujęcie wód podziemnych otworami OW-1, OW-2, OW-3 w Olkuszu przy ul. Wspólnej” na działce nr ew. gr. 4964/43,

Inwestor:  Zakłady Górniczo–Hutnicze „Bolesław” S.A., 32-332 Bukowno  ul. Kolejowa 37,

 

oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia j.w.

 

Karta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona pod nr SE.604.6.2021 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Z raportem oraz jego uzupełnieniem można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. +48 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. można wnieść w termini e 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 09.04.2021 r. do 10.05.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 32-300 Olkusz Rynek 1, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania j.w. jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Z-ca Burmistrza