Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczęliśmy pierwszy nabór Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych, w tym JST zainteresowanych uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego. W projekcie Grupa Inicjatywna może uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze i dotację na utworzenie lub przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

CO OFERUJEMY?

- kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;

- wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;

- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;

- wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Termin zakończenia pierwszego naboru - 6 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu).

Do udziału w projekcie zapraszamy zainteresowane Grupy Inicjatywne składające się
z osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych uprawnionych do powołania przedsiębiorstwa społecznego w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

- w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

- w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

W celu zgłoszenia Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego
z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

- Spółdzielnia Socjalna OPOKA  32-310 Olkusz  ul. Floriańska 2 pok.21

- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych Punktach Coworkingu Społecznego oraz pod numerami telefonów:

- Spółdzielnia Socjalna OPOKA – tel. 32 307 02 67

- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  tel. 32 643 06 35

- FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – tel. 12 633 51 54

 

Zapraszamy też na stronę internetową, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

Projekt  „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.