Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Dodatkowe zajęcia rozwijające i wycieczki tematyczne dla uczniów, różne formy dokształcania dla nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni - takie mają być główne efekty projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Gminie Olkusz", jaki olkuski magistrat złożył przed kilkoma dniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Punktem wyjścia do opracowania projektu była „Diagnoza zapotrzebowania w zakresie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów” przeprowadzona w 11 szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta i gminy Olkusz przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Diagnoza obejmowała m.in. analizę efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, analizę zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kwalifikacji nauczycieli matematyki, przyrody i informatyki, a także stan wyposażenia pracowni przedmiotowych. W oparciu o diagnozę urzędnicy z olkuskiego magistratu opracowali projekt, który został zgłoszony do poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jeśli projekt uzyska akceptację i dofinansowanie, będzie realizowany od czerwca przyszłego roku do końca czerwca 2019 roku.  - W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach miasta i gminy Olkuszu zajęcia rozwijające dla uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych będą organizowane w sposób bardziej praktyczny i atrakcyjny. Będą organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych (kółka zainteresowań) oraz wycieczki edukacyjne. Planuje się także poszerzenie zakresu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, chemii) oraz uruchomienie zajęć z fizyki i dodatkowych grup zajęć z matematyki – tłumaczy Bożena Krok, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

W ramach projektu na wsparcie mogą liczyć także nauczyciele, dla których zaplanowano kursy i szkolenia oraz możliwość dofinansowania studiów podyplomowych. Aby móc realizować ciekawe i atrakcyjne dla uczniów zajęcia planowane jest także doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wartość projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Gminie Olkusz" szacowana jest na kwotę 1 mln 673 tys. zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 94.700 zł.