Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz, Rynek 1

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR  WYDZIAŁU DROGOWO – INWESTYCYJNEGO

pełny etat

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Kandydat:    

a) jest obywatelem polskim, zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,   

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,                                                               

c) posiada wykształcenie wyższe I0  (preferowane  wykształcenie  wyższe  techniczne, specjalności: konstrukcyjno – budowlana, drogowa, instalacje sanitarne),

d)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia     publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)   cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)    posiada znajomość przepisów niżej wymienionych ustaw, m.in.:

       - ustawy o samorządzie gminnym,

       - kodeksu postępowania administracyjnego,

       - prawo budowlane oraz aktów wykonawczych z nią związanych,

       - prawo zamówień publicznych,

g)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

h)    posiada prawo jazdy kategorii B.

 

2.  Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 

a) mile widziany 3 letni staż pracy na stanowisku adekwatnym do urzędniczego lub w branży budowlano - drogowej,

b) mile widziane wykształcenie wyższe II0,

c) mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

d)  mile widziane posiadanie członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego w związku  z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

e)  mile widziane uprawnienia w innych specjalnościach,

f)  mile widziana umiejętność analizy dokumentacji projektowej, kosztorysowania,

g) dobra znajomość obsługi komputera (w zakresie: MS Office, Internetu, poczty elektronicznej, program kosztorysowy) oraz urządzeń biurowych,

h) odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność organizacji i planowania    pracy, kreatywność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu pracy, wysoka kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych, punktualność.

 

3.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

-         praca w budynku bez podjazdu oraz windy,

-         toaleta dla niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku,

-         praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie,

-         praca w terenie i możliwość pracy na wysokości.

 

4.   Zakres wykonywanych zadań:

-         Analiza zgłaszanych wniosków do budżetu, ich rejestr, ocena ich zasadności, wycena kosztorysowa, przygotowanie i nadzorowanie materiałów dla Burmistrza Miasta i Gminy.

-         Udział w wizjach lokalnych mających na celu kompleksowe rozpoznanie tematu.

-         Przygotowanie, organizowanie przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-         Opracowywanie wniosków związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych w formie dofinansowania, pożyczki, dotacji.

-         Określenie sposobu współpracy z innymi inwestorami współfinansującymi daną inwestycję.

-         Koordynowanie działań mających na celu przygotowanie kompletu dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie realizacji inwestycji, remontu.

-         Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, przygotowanie postępowania przetargowego.

-         Uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę w przypadkach koniecznych.

-         Przygotowanie dla wykonawcy kompletu niezbędnej dokumentacji wraz z dziennikiem budowy.

-         Reprezentowanie inwestora na budowie.

-         Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i ich odbiór.

-         Prowadzenie przez cały okres realizacji strony rozliczeniowo-finansowej.

-         Opracowywanie sprawozdań ze zrealizowanych robót, sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, odpowiedzi na interpelacje z zakresu swej działalności.

 

5.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

6.   Wymagane dokumenty:

 

a)      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

b)      życiorys – curriculum vitae własnoręcznie podpisany,

c)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługującego osobie niepełnosprawnej*

e)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

f)       kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

g)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

h)      inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i)        kserokopia prawa jazdy,

j)        oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych własnoręcznie podpisane,

k)      oświadczenie kandydata, że:  posiada obywatelstwo polskie,  nie był skazana prawomocnym   wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią - własnoręcznie podpisane,

l)        oświadczenie kandydata o pełnej sprawności fizycznej i psychicznej własnoręcznie podpisane.

 

7.   Termin składania ofert upływa w dniu:  29-06-2016r.

 

8.   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

9.   Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Podinspektor Wydziału Drogowo - Inwestycyjnego” na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,  32-300 Olkusz lub składać osobiście w punkcie Informacyjno Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze ds. Osobowych i Płac Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że posiada obywatelstwo polskie,  nie była skazana prawomocnym   wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu,

- wzór oświadczenia o stanie zdrowia.

*) dotyczy kandydata, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.