Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 14 czerwca  2016 roku – godz.15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Pomorzanach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznych dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
 13. Uchwała Nr S.O.XIII/423/25/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie:  zaopiniowania sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2015 wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olkusz na   dzień 31 grudnia 2015 r.
 14. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2016 r. dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2015 rok.
 16. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2015 rok.
 17. Uchwała Nr S.O.XIII/424/29/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i  Gminy Olkusz z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2015 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2015.
 19. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.