Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Sprawozdanie z działań Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika w obliczu sytuacji kryzysowej – zakażenia wody w SUW Olkusz.

Poniedziałek: 8.02.2016

 1. Spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Olkuszu, a następnie otrzymanie oficjalnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o zakażeniu wody w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.
 2. Natychmiastowe rozpoczęcie akcji informacyjnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz profilu na Facebooku, w tym powiadomienie mediów o zasięgu regionalnym, lokalnym oraz ogólnopolskim – szczególnie radio.
 3. Natychmiastowe przekazanie informacji do sołtysów. Oprócz tego rozwieszone zostały komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz w innych często uczęszczanych miejscach.
 4. Po uzyskaniu informacji o zakażeniu wody Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Tomasz Tomsia zdecydował o zamknięciu krytej pływalni. Woda z basenu jest chlorowana. Ponowne udostępnienie pływalni nastąpi po uzyskaniu właściwych wyników badań wody znajdującej się w basenie. Badania zostały zlecone Ośrodkowi Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.
 5. Rozpoczęcie działań przez Straż Miejską oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które prowadziły akcje informacyjne przez megafony. W sołectwach – jednostki OSP z terenu Gminy Olkusz (5 jednostek: Olkusz, Osiek, Gorenice, Żurada, Zederman).
 6. Rozdysponowano cztery cysterny w czterech stacjonarnych punktach na terenie miasta Olkusz: Rynek, Os. Młodych (pętla), Os. Pakuska (ul. Osiecka), Słowiki (pod zegarem).
 7. Planowano wysłać jeszcze jedną cysternę na tereny sołectw, jednak okazało, się, że wyznaczona cysterna nie posiadała odpowiednich atestów.
 8. Do dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Olkusz przesłano informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o tym, że woda nie nadaje się do spożycia oraz nie jest zalecana do mycia (bezpośredni link: http://psseolkusz.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/279-informacja-dla-mieszkancow ). Informacja ta została zamieszczona także na stronie internetowej Urzędu.
 9. Udział w wieczornym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.
 10. Bieżące uzyskiwanie i przekazywanie mieszkańcom informacji uzupełniających oficjalny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu (m.in. po interwencji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., rozszerzono listę miejscowości, zaopatrywanych w zakażoną wodę).
 11. Skierowanie prośby m.in. do sołtysów oraz przewodniczących osiedli o przekazywanie danych adresowych wszystkich osób mogących potrzebować pomocy – samotnych, niepełnosprawnych. Ponadto, informacje o takich osobach były na bieżąco zbierane telefonicznie i przez internet.

 

Wtorek: 9.02.2016

 1. Uzgodnienie harmonogramu dowozu wody na terenie Miasta i Gminy Olkusz zaproponowanego przez PWiK sp. z o.o., z uwzględnieniem wniosków mieszkańców oraz możliwości logistycznych (liczby cystern w dyspozycji). Harmonogram został załączony do sprawozdania.
 2. Do dyspozycji Gminy było 9 cystern oraz traktor z beczką (1500 litrów), zlokalizowanych zgodnie z harmonogramem dystrybucji wody.
 3. Bieżące dystrybuowanie wody konfekcjonowanej (w butelkach 5l) do osób chorych i niepełnosprawnych oraz punktów, dla których harmonogram nie uwzględniał dostawy wody cysternami, szkół i Bursy na Pakusce.
 4. Jednostki OSP (6 jednostek: Olkusz, Osiek, Gorenice, Żurada, Zederman, Zawada) i Straż Miejska na bieżąco przekazywały komunikaty głosowe (dotyczące zakażenia oraz sposobu dystrybucji wody) w Olkuszu i sołectwach – od momentu ogłoszenia alertu.
 5. 5. Otrzymanie informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu wynik zakażenia wody chlorowanej stanowi 0. Niezwłoczne przekazanie informacji opinii publicznej.
 6. W nawiązaniu do informacji, która została przekazana dyrektorom placówek oświatowych w poniedziałek, wszystkie szkoły i przedszkola publiczne oraz niepubliczne we wtorek rano otrzymały ponowną informację o konieczności stosowania odpowiednich procedur oraz zapewnieniu uczniom wody pitnej. Jednocześnie dyrektorzy zostali poinformowani o konieczności zawiadamiania UMiG o przypadkach braku wody w ich placówkach. Prowadzenie stałego kontaktu mailowego oraz telefonicznego w celu skoordynowania i zabezpieczenia szkół i przedszkoli w wodę pitną.
 7. Rano rozmowa telefoniczna z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prośba o kontakt z osobami, które mogą wymagać opieki i dostarczenia wody przez opiekunki społeczne. W efekcie woda była dostarczana przez pracowników UMiG, Straż Miejską z pracownicami OPS i Ochotniczą Straż Pożarną. 114 punktów zostało zaopatrzonych w wodę. Informacje o tych osobach pozyskiwane były telefonicznie, pocztą e-mail, poprzez Facebooka, dzięki sygnałom od sołtysów oraz na podstawie informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej
 8. Gmina zakupiła plastikowe baniaki na wodę w ilości 1174, które były wydawane mieszkańcom punktach dystrybucji wody oraz uzupełniane wodą i dostarczane bezpośrednio osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Wykorzystano 913 butelek.
 9. Dostarczanie wody konfekcjonowanej (butelkowanej) do mieszkańców na os. przy ul. Skalskiej, Podgrabie, os. przy ul. Korczaka, Olewin, do placówek oświatowych na terenie gminy oraz osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 10. Koordynowanie w miarę możliwości działań uwzględniających potrzeby mieszkańców poprzez dysponowanie punktów dystrybucji wody z ul. Osieckiej do Rabsztyna oraz z Osieka na ul. Legionów Polskich.
 11. W związku z przedłużającą się dystrybucją wody w Sienicznie, przekazanie dyspozycji o zakończeniu dystrybucji w Sienicznie i udanie się cysterny do Zedermana.
 12. 12. Stały dyżur telefoniczny oraz internetowy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na bieżąco udzielających wyjaśnień oraz informacji dotyczących zakażenia. Służba dyżurna pełniona była przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego również w godzinach nocnych.
 13. Udział przedstawicieli Gminy Olkusz w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.
 14. Po otrzymaniu komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, natychmiastowe podjęcie działań informacyjnych: za pośrednictwem sołtysów oraz przewodniczących osiedli, na stronie internetowej UMiG i facebooku, poprzez rozwieszenie m.in. przez pracowników Urzędu komunikatów na tablicach informacyjnych w miejscowościach objętych zakażeniem oraz komunikaty głosowe OSP i Straży Miejskiej.
 15. 15. Uzgodnienie z PWiK sp. z o.o., że woda z cystern będzie wydawana mieszkańcom do wyczerpania zapasów.
 16. Pomimo komunikatu stwierdzającego przydatności wody do spożycia, woda butelkowana nadal była dostarczana osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, na podstawie uzyskiwanych na bieżąco informacjach o miejscu zamieszkania. Osoby te były również informowane o zakończeniu zagrożenia.
 17. Zostało przygotowane pismo do PWiK sp. z o.o. z żądaniem złożenia wyjaśnień, dlaczego nie we wszystkich miejscowościach wskazanych w harmonogramie dostarczona została woda.

Bieżące przekazywanie aktualnych informacji do mediów regionalnych, lokalnych oraz ogólnopolskich.

Załączniki:

Skan sprawozdania