Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/298/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste bez przetargu, działek nr 3353/94 i nr 3353/95, położonych w Olkuszu.    

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K (Olkusz (ul. Długa) – Bogucin Duży – Jaroszowiec) ul. Długiej w Olkuszu”.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na 2021 rok

 

19. Podjęcie Rezolucji skierowanej do Zespołu ds. Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.

 

20. Wolne wnioski.

 

21. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.