Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD
XLIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 26 czerwca 2018 roku – godz. 15.30


1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Interpelacje radnych i klubów radnych.
5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami –  sprawozdanie.
6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu   o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy  Komisji.
8.    Uchwała Nr S.O.XIV/423/24/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie:  zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2017 r.
9.    Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 maja 2018 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2017.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok.
11.    Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok.
12.    Uchwała Nr S.O.XIV/424/22/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2017.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. Zmianami.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne  ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olkusz.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olkusz.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz” w roku 2018.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Gorenicach.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Olkuszu.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
27.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
28.    Zapytania i wolne wnioski.
29.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu