Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249).

Wprowadziła  ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie drzew niezgodne z przepisami. 

Nowelizacja poszerza obowiązujący dotąd katalog wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Od 1 stycznia br. zezwolenia nie wymaga np. usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez zezwolenia burmistrza. Należy jednak pamiętać o wyjątkach,  np:

  1. Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  2. Jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można go usunąć dopóki obowiązuje uchwała obejmująca drzewo tą formą ochrony przyrody (uchwała zawiera zakazy dotyczące pomnika, m. in. zakaz niszczenia pomnika),
  3. W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może również obowiązywać (o ile wynika to z uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i  nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
  4. Jeżeli usunięcie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów - należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
  5. Ponieważ działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą - usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy np.  domu  przez rolnika nie wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, gdyż nie jest związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności rolniczej -  wymaga więc  uzyskania zezwolenia.

Ponadto, niezależnie od formy własności nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy - zezwolenia na usunięcie nie wymagają drzewa owocowe oraz drzewa, których obwód pni na wysokości 130 cm wynosi nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Ważne zmiany nastąpiły też w przypadku sposobu kwalifikowania usunięcia krzewów jako wymagającego uzyskania zezwolenia.  Obecnie  zezwolenie na usunięcie krzewów nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Przedstawiliśmy w skrócie najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.  W przypadku wątpliwości,  szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,  pok. 323 i 324, tel. 32 6260173 lub  32 6260174. Odpowiedzi na niektóre pytania i wątpliwości zamieszczone są również na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl

 

Nowe reguły dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów

Zmienione przez nowelizację z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy przewidują dużo prostszy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących opłatę w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew, a także bez stosowania niezwykle zróżnicowanych dotąd stawek opłaty. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia br. opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Stawki opłaty mogą wynikać z uchwały rady gminy, a zatem mogą być ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów.  Co istotne, ww. stawki nie będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów.

Zwiększona została także liczba przypadków, w których opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie trzeba uiszczać. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew), jeżeli to usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co istotne także, rada gminy będzie mogła, w ramach dostosowania regulacji dotyczących drzew i krzewów do lokalnych wymogów, wskazać inne niż ustawowe przypadki, w których opłata nie będzie pobierana.

Nowa wysokość kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia

Nowe przepisy ustalają administracyjną karę pieniężną za usuniecie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami w wysokości dwukrotności ustalonej opłaty, a w przypadku  kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty – kara wynosi równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu.