Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 2:00 do godz. 13:00 dnia 28.01.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h

Celem przedmiotowego naboru była identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których wyznaczenie pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju gminy, jak również zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zgłaszać można było zadania, inwestycje, wydarzenia i wszelkie inicjatywy, które wpłyną na rozwój gminy oraz przyczynią się do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Działania mogli zgłaszać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, grupy mieszkańców, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje oraz rady osiedli.

Pomysły i potrzeby dotyczące przedsięwzięć projektowych można było zgłaszać w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”). Formularz zgłoszeniowy był także dostępny do pobrania w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz). Wypełnione formularze można było dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.

Wpłynęło 155 pomysłów (projektów), w tym 81 online oraz 74 w postaci papierowej. Zgłoszone pomysły zostaną omówione na spotkaniu warsztatowym w ramach pracy nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w dniu 01.02.2022 r. Zestawienie inicjatyw zgłoszonych do Banku Projektów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w załączeniu.

Zestawienie inicjatyw zgłoszonych do Banku Pomysłów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Olkusz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: część Zawady (od nr 55 do końca miejscowości) w dniu 25.01.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 12.00.