Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 września 2023 r. decyzji nr 8/BK/2023 znak: WI‑II.7840.1.29.2023.MM o zatwierdzeniu projektu zagospo­darowania tere­nu i projektu archi­tekto­niczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę, inwestycji pn.:

 

Przebudowa Stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ciągu linii kolejowej nr 62,realizowana w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki o identyfikatorach:

121205_4.0001.3521/5, 121205_4.0001.2115/12, 121205_4.0001.2115/26, 121205_4.0001.2115/27, 121205_4.0001.2115/29, 121205_4.0001.2115/34, 121205_4.0001.2115/37, 121205_4.0001.2115/41, 121205_4.0001.2115/42, 121205_4.0001.2115/45, 121205_4.0001.2115/46, 121205_4.0001.2115/49, 121205_4.0001.2115/50, 121205_4.0001.2115/51, 121205_4.0001.2115/55, 121205_4.0001.2115/56 (121205_4.0001.2115/52), 121205_4.0001.2117/2, 121205_4.0001.2577/4, 121205_4.0001.2577/5,121205_4.0001.2577/6, 121205_4.0001.2578/6, 121205_4.0001.2578/7, 121205_4.0001.2578/8, 121205_4.0001.2578/9, 121205_4.0001.2679/1, 121205_4.0001.5043.

 

Treść decyzji nr 8/BK/2023 znak: WI II.7840.1.29.2023.MM z 11.09.2023 r. została udostępniona 14 września 2023 r., na okres 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2333682,decyzja-wojewody-malo polskiego-nr-8bk2023-znak-wi-ii78401292023mm-z-11092023-r-zatwierdzajaca-projek.html (ścieżka dostępu: Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krako-wie / menu podmiotowe / Urząd Wojewódzki / Wydział / Infrastruktury / repozytorium plików / decyzja woje¬wody małopolskiego nr 8/BK/2023 (…) / załącz¬niki / plik: decyzja o PNB.pdf).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Małopols­kim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruk­tury, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 12 39 21 605, pokój 65 lub 12 39 21 625, pokój 63.

 

Treść decyzji oraz dokumentacja sprawy (w części, która może być zeskanowana) może również zostać udostępniona w formie elektronicznej na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka.

 

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.29.2023.MM.

 

 

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023.1094 tekst jednolity) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.