Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK   PRZETARGU

 

    W dniu 01.12.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki o numerze: 3174/56 o powierzchni 2646m2, położonej w Olkuszu przy ul. Al.1000lecia. Księga wieczysta nr: KR1O/000037512/4.

Działka posiada kształt nieregularny, składający się z dwóch prostokątów o szerokości 8m (od ulicy) i 16,5m (na dalszym odcinku). Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej  oraz do uzbrojenia technicznego w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomość obciążona służebnościami przesyłu  linii napowietrzno-kablowej oraz posadowienia słupów SN oraz służebnością przesyłu przyłącza teletechnicznego.

Z własnością działki związana jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 3174/46 oraz 3174/43 i 3174/15 objęte księgami wieczystymi KR1O/00051347/0 oraz KR1O/00010371/8 zapewniająca dostęp do drogi publicznej.

Z uwagi na kształt oraz obciążenia służebnościami przesyłu, mogą wystąpić  utrudnienia w jej zabudowie. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny produkcyjno-usługowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Al. 1000-lecia – ul. Osiecka zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/583/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z 28 grudnia 2005r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 97 z dnia 28.02.2006r. Poz.604) -  działka nr 3174/56 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „6P” –  opisanym jako „Tereny działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania  i obsługi transportu samochodowego” oraz w liniach rozgraniczających drogi ”16KDW” – opisanym jako: „Droga wewnętrzna” o szerokości 5-7,5m. Ponadto w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 1 oferenta i został on dopuszczony do uczestniczenia w przetargu.

 

  1. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła netto: 77 400,00  zł .

 

  1. W przetargu osiągnięto cenę cenę netto: 78 180,00.zł. powiększoną o podatek VAT 23% tj.17 981,40zł. czyli razem brutto: 96 161,40zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 40/100).       

 

  1. Nabywcą nieruchomości została firma: ZRB Paciej Sp. z o.o., ul. Osiecka 3A, 32-300 Olkusz