Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w  drodze  przetargu, położonej przy ulicy Al. 1000-lecia w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem wykazu jest niezabudowana działka nr 3174/56 o pow. 2646 m2, objęta  księgą wieczystą KR1O/00037512/4, położona w Olkuszu przy ulicy Al. 1000-lecia, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Działka posiada kształt nieregularny, składający się z dwóch prostokątów o szerokości 8m (od ulicy) i 16,5m (na dalszym odcinku). Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej  oraz do uzbrojenia technicznego w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomość obciążona służebnościami przesyłu  linii napowietrzno-kablowej oraz posadowienia słupów SN oraz służebnością przesyłu przyłącza teletechnicznego.

Z własnością działki związana jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 3174/46 oraz 3174/43 i 3174/15 objęte księgami wieczystymi KR1O/00051347/0 oraz KR1O/00010371/8 zapewniająca dostęp do drogi publicznej.

Z uwagi na kształt oraz obciążenia służebnościami przesyłu, mogą wystąpić  utrudnienia w jej zabudowie. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny produkcyjno-usługowe.

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Al. 1000-lecia – ul. Osiecka zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/583/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z 28 grudnia 2005r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 97 z dnia 28.02.2006r. Poz.604) -  działka nr 3174/56 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 6P” –  opisanym jako „Tereny działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania  i obsługi transportu samochodowego” oraz w liniach rozgraniczających drogi ”16KDW” – opisanym jako: „Droga wewnętrzna” o szerokości 5-7,5m. Ponadto w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.

 

3. Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

4. Cena nieruchomości : 129.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 22.07.2022r.