Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dniu 15 czerwca  2021, godz. 15:30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2021 rok.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zedermanie.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do wykonywania części zadań związanych z zarządzaniem drogą publiczną nr 94.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I – w km od  0+000 do km +203, na odcinku II – km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz – Powiat Olkuski.”

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1080K w miejscowości Osiek w zakresie budowy chodnika”.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnodole.

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Młodych.

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście.

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Czarna Góra.

 

32.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Centrum.

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Glinianki.

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pakuska.

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Skalskie.

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słowiki.

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wschód.

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pomorzany.

 

39. Wolne wnioski.

 

40. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.