Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK  PRZETARGU

 

 W dniu 27.04.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki o numerze: 2148/13 o powierzchni 534m2, położonej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej. Księga wieczysta nr: KR1O/00061939/0.

Nieruchomość położona jest w kompleksie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i jednorodzinnej, w sąsiedztwie torów kolejowych. Posiada dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji i zaopatrzenia. Działka znajduje się  w odległości ok. 0,4km na południe od centrum Olkusza (rynku).

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej  - ul. Żuradzkiej zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2148 /13 poprzez ustanowienie po działkach nr 2174, 2148/6 i 2148/12 służebności drogowej biegnącej od ul. Żuradzkiej, wzdłuż południowych granic  w/w działek, pasem szerokości 3,50m po działce nr 2174 a następnie całą szerokością działek nr 2148/6 i 2148/12. Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości: 13 800,00zł. podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 16 974,00zł. brutto (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Nieruchomość nieuzbrojona, ale posiadająca możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Piaski, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z dnia 23 września poz. 5904) działka znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „4MWN/U”  – opisanymi jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  jednorodzinnej”. Położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

 

1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 1 oferenta i 1 oferent wziął udział w przetargu.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 77 000,00  zł .

 

W przetargu osiągnięto cenę netto: 77 800,00zł netto powiększoną o podatek VAT 23%   tj. 17 894,00zł.

czyli razem brutto: 95 694,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).                                                                                          

                                                                                                                                                                                   

3. Nabywcą nieruchomości została: INSTALPROFIL sp. z o.o. z siedzibą w Pilicy.