Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego informuję, że dyskusja publiczna dotycząca projektu uchwały w sprawie „Ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” odbędzie się w późniejszym terminie.

Jednocześnie informuję, że procedura planistyczna związana z wyłożeniem ww. dokumentu do publicznego wglądu zostanie ponowiona w późniejszym okresie.

Informacja o dalszej procedurze i nowych terminach zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz