Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 czerwca 2019 roku – godz. 9:00


1.    Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.

4.    Przyjęcie protokołu z VIII sesji rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8.    Raport o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok.
a)    Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
b)    Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.
c)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2018 roku.

9.    Uchwała Nr S.O.XIV/423/38/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2018 r.

10.    Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 maja 2019 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok.

12.    Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok.

13.    Uchwała Nr S.O.XIV/424/11/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olkusz, a Gminą Trzebinia w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebinia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym we wsi Niesułowice należącej do Gminy Olkusz, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła”

17.     Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2019-2022.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

22.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelację i zapytania radnych.

23.    Wolne wnioski.

24.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu

w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok.

 

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 podczas IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami: w gminie powyżej 20 000,00 mieszkańców
– co najmniej 50 osób.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 21 czerwca 2019 roku (piątek) w godzinach od 7:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 239.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

/-/ Jan Kucharzyk