Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu obok pok. 211  w dniach od 22.03.2019r. do 12.04.2019r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr 927/21 o pow. 7m2 położona w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „C35MJ”).  Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości:  30,00zł netto (tj. 36,90zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca  każdego roku z góry

- część działki nr 2227/2 o pow. 36m2 położonej w Olkuszu, przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod ustawienie leżaków i stolików na okres do 7 miesięcy - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „01.ZP”) Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.250.2019 z 20.03.2019r. w wysokości: 3,00zł/m2 -  108,00zł netto (tj. 24,84zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 – go miesiąca z góry,

- działka nr 1129 o pow. 177m2, działka nr 1127/1 o pow. 676m2 oraz część działki nr 1130/1 o pow. 27m2 -  położone  w Olkuszu, przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod ogród warzywny – (działki ogrodzone użytkowane zgodnie z zawartą umową) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „2.KZ”. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/ najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne  są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.