Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórki zmagazynowanych na placu Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu przy ul. Wspólnej.

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórki zmagazynowanych na placu Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Ilość materiałów budowlanych z rozbiórki jest ilością orientacyjną, wyszacowaną na podstawie pomiarów oraz zewnętrznych oględzin bez przerzucania materiału.
  Materiały budowlane z rozbiórki stanowią własność Gminy Olkusz.
 1. Ustala się minimalną cenę do składania ofert w zależności od wybranego asortymentu  zgodnie z poniższą tabelą w wysokości

 

Lp.

Rodzaj materiału

j.m.

Ilość orientacyjna

Minimalna cena brutto do składania ofert

1

Kostka granitowa

t

310

38.982,74

2

Bloki (krawężniki) z granitu łupanego

m

286,30

17.950,20

3

Bloczki z granitu łupanego

t

18,20

2.317,43

 

 1. Oferent (kupujący), który złoży najkorzystniejszą ofertę na dany asortyment (jeden lub więcej) zobowiązany jest do podpisania umowy na sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórki w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Kupujący może wykonać umowę (odebrać materiały budowlane z rozbiórki) po podpisaniu umowy, zapłacie całej ceny sprzedaży oraz protokolarnym przekazaniu terenu i materiałów budowlanych (sporządzonym w terminie do 3 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży w dni robocze w godzinach od 7.00 do 13.00). Po odebraniu materiałów budowlanych zgodnie z umową zostanie sporządzony protokół zakończenia prac.
 3. Termin płatności faktury: 14 dni od wystawienia faktury przez Sprzedającego.
 4. Termin wykonania przedmiotu umowy: –  14 dni od protokolarnego przekazania terenu.
 5. Do obowiązków oferenta (kupującego) należeć będzie załadunek, wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu oraz uporządkowanie miejsca składowania ww. materiałów na własny koszt.
 6. Prace dotyczące wywozu materiałów z rozbiórki winny być prowadzone w dni robocze w godz. od 7.00 do 18.00.
 7. Zaleca się aby każdy oferent przed złożeniem ofert dokonał wizualnej oceny materiałów budowlanych z rozbiórki.
 8. Kupujący będzie prowadził wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktów przez Sprzedającego.
 9. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich podczas prac będących przedmiotem umowy kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi.
 10. Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się ze wzorem umowy.
 11. Ofertę określającą koszt brutto zakupu materiałów budowlanych z rozbiórki można złożyć
  w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 w formie pisemnej, w terminie do 20.11.2018r. do godz. 1200 w Punkcie Informacyjno – Podawczym. Koperta winna być oznaczona napisem „Oferta na zakup materiałów budowlanych z rozbiórki zmagazynowanych na placu SUW w Olkuszu”.
 12. Oferta ma zawierać oferowaną cenę brutto w zależności od wybranego asortymentu z podziałem na poszczególne materiały wyszczególnione w załączniku Nr 1.
 13. Sprzedającemu w każdym czasie przysługuje prawo wycofania zapytania ofertowego lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo - Inwestycyjnymi UMiG w Olkuszu, pok. 308, tel. 326260158.

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest P. Żaneta Bojakowska - Korzeniowska – inspektor Wydziału Drogowo - Inwestycyjnego.