Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK  OBRAD

 

XXX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu

w dniu 25 kwietnia  2017 - godz. 15.30

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Sprawa negocjacji ugodowych mających na celu zakończenie sprawy sądowej pomiędzy Zakładami Górniczo- Hutniczymi „ Bolesław” S.A. w Bukownie, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o w Olkuszu.
 8. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 9. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek- Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie ( 13 obszarów).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kosmolów – Wiśliczka”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie - fragment Zedermana”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Kosmolowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kosmolowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Olkuszu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Sołectwa Niesułowice ( jednostki pomocniczej Gminy Olkusz).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.
 23. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na Interpelacje.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.