Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, jako jeden z niewielu programów rewitalizacji,  został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, Uchwałą Nr 276/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23.02.2017 r.  Olkuskie projekty, które znalazły się w zaakceptowanym dokumencie, będą mogły starać się o dofinansowanie z unijnych środków. Nabory rozpoczną się już pod koniec marca.

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 to obszerny dokument, w przygotowaniu którego brali udział zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy,stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Ostatecznie, po szerokich społecznych konsultacjach, w programie ujętych zostało 29 przedsięwzięć, których inicjatorzy będą mogli starać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

- Miesiące wytężonej pracy przynoszą konkretny rezultat. Z naszymi partnerami przygotowujemy się do realizacji na terenie gminy projektów o łącznej wartości 57,5 mln zł.Już w budżecie gminy na ten rok wiele środków przeznaczyliśmy na przygotowanie projektów technicznych, które będą niezbędne do tego, byśmy mogli skutecznie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet do 75%. Fakt, że nasz program rewitalizacji znalazł się na liście zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego oznacza, że nasze dotychczasowe prace się opłaciły. Przed nami jednak jeszcze wiele wyzwań – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji gmina koordynować będzie wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej. Dokument nakierowany jest na ożywienie obszarów kryzysowych, stanowiąc narzędzie do redukowania zidentyfikowanych problemów.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach GPR to m.in. poprawa warunków budownictwa wielorodzinnego, poprawa stanu infrastruktury społecznej i szkolnej, podnoszenie atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych (m.in. wzdłuż rzeki Baby, w Dolince, w Parku „Czarna Góra”, wokół stawu przy ul. Fr. Nullo), podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-edukacyjnej (przebudowa holu i placu Domu Kultury) oraz społecznej (m.in. przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, modernizacja budynku Hufca ZHP Olkusz). Dużo uwagi poświęcone zostało zwiększeniu aktywności i integracji lokalnej społeczności oraz aktywizacji zawodowej.

Podstawą prawną stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza była ustawa o rewitalizacji. Gmina Olkusz skutecznie spełniła wymogi ustawy przygotowując ten dokument. Wyznaczono tzw. obszar rewitalizacji, dla którego planowane są przedsięwzięcia niwelujące negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe czy przestrzenno-funkcjonalne. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.