Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 W związku z ogłoszeniem konkursu Poddziałanie 8.4.1 „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”.” istnieje możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego, którego maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie przekroczy maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (tj. 85%).

 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej Wnioskodawcami, są:

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą się ubiegać  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 1. a) przedsiębiorcy, 
  b) instytucje otoczenia biznesu, 
  c) partnerzy społeczni i gospodarczy,
  d) organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP (Typ projektu: A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych).

Czyli pomoc jest udzielana na finansowanie usług rozwojowych poprzez bony rozwojowe.

 1. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
 2. Zgodnie z obligatoryjnym kryterium oceny Kwalifikowalność projektu, grupa docelowa musi być zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków oraz Regulaminem konkursu.
 3. Grupy docelowe na których skoncentrowane jest wsparcie w ramach projektu PSF określone zostały w Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.