Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Gmina Olkusz ubiega się o środki zewnętrzne na wymianę kotłów w gospodarstwach domowych. Zostały już złożone dwie aplikacje o dofinansowanie w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia. Jeśli głosowanie nad nimi będzie dla Gminy Olkusz pomyślne, łącznie na dofinansowania do zakupów nowych pieców przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 1,82 miliona złotych, z czego wkład własny gminy wyniósłby 364 tys. zł. Kwota maksymalnego dofinansowania dla gospodarstwa domowego to 80%, przy czym nie więcej niż 8 tys. zł. Z możliwości dopłat będzie mogło skorzystać około 190 wnioskodawców z Gminy Olkusz.

- Te dwa wnioski są odpowiedzią na ogromne zainteresowanie mieszkańców dopłatami do wymiany pieców. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności wymiany starych pieców na nowe, co jest istotne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze wszystkim nam powinno zależeć na dobrej jakości powietrza w miejscu, w którym żyjemy. Nie chcemy w przyszłości zmierzać z się z problemem, jaki ma choćby niedaleki Kraków, ale też inne, mniejsze miasta. Po drugie istotny jest też aspekt ekonomiczny. Piece nowej technologii spalają mniej paliwa, a więc dla mieszkańców oznacza to znaczące oszczędności – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz opracował dwa wnioski aplikacyjne. Projekt „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” opiewa na kwotę 1,03 miliona, z czego 824 tys. zł może stanowić dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Z kolei realizacja projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe” kosztowałaby 790 tys. zł, z czego zakładana wartość dofinansowania to 632 tys. zł.  Celem obydwu projektów jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań poprzez wymianę starych kotłów, pieców urządzeń grzewczych na nowe wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe i paliwa stałe.

Za podjęciem intensywnych działań w tym zakresie przemawiają względy ekologiczne. Zgodnie z PGN dla Gminy Olkusz w latach 2007-2011, dla których przeprowadzono analizy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, na terenie gminy zaobserwowano przekroczenie średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Niski standard energetyczny budynków mieszkalnych oraz wykorzystywanie przestarzałych, niskosprawnych kotłów przyczynia się do zwiększania emisji zanieczyszczeń. W przypadku wieku kotła przekraczającego 10 lat, zalecana jest jego modernizacja. Wynika to z obniżonej sprawności urządzenia, co wiąże się z większym zużyciem paliwa oraz większymi jednostkowymi emisjami niż w przypadku nowszych modeli. Jak wynika z analiz, dominującym źródłem ogrzewania budynków na terenie gminy są indywidualne kotłownie, które odpowiadają za dostawy 69% ciepła. Do ogrzewania wykorzystywany jest głównie węgiel kamienny (64% całkowitego zapotrzebowania na ciepło). Biorąc pod uwagę wysoką liczbę gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania węglowego, istnieje konieczność wymiany kotłów na urządzenia sprzyjające środowisku.

Wymiana kotłów planowana jest na terenie całej Gminy, a zadanie zostało uwzględnione w PGN dla Gminy Olkusz. Około połowa zainteresowanych projektem to mieszkańcy miasta Olkusza, pozostała połowa to mieszkańcy sołectw (Troks, Braciejówka,  Olewin, Sieniczno, Witeradów, Żurada, Niesułowice, Wiśliczka, (Czarny Las miejscowość w sołectwie Rabsztyn), Zimnodół, Zederman, Osiek, Rabsztyn, Gorenice, Bogucin Mały).

Złożone przez Gminę Olkusz aplikacje zostaną poddane pod głosowanie na spotkaniu Subregionu Małopolska Zachodnia. Jeśli przedstawiciele poszczególnych samorządów opowiedzą się za olkuskimi projektami i zostaną one pozytywnie zweryfikowanie w głównym konkursie, nastąpi podpisanie umowy z instytucją zarządzającą, a w kolejnym etapie będzie możliwe zawarcie umów z mieszkańcami.