Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 9 marca 2016 roku o godzinie 15.30

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XV sesji Rady.
 4. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenie skarg Pana Romana Jagody na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Olkusz zarządu nad odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 783 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie ronda zlokalizowanego w rejonie Rabsztyna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Kosmolowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży bez przetargu działki położonej w Olkuszu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży bez przetargu działki położonej przy ul. Budowlanych w Olkuszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek położonych w Olkuszu, oznaczonych nr nr 633, 631/2, 630/2, 617/31, 632 wszystkie obręb Pomorzany i działki nr 741/18 położonej w Olkuszu obręb Olkusz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: wartościowej zamiany nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Olkusz działek nr nr: 49/1, 50/7, 50/9, 53/1, 54/1 obręb Zimnodół, położonych w Zimnodole, o łącznej powierzchni: 0,0126 ha.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 567/4 położonej w Zedermanie gm. Olkusz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek położonych w Zedermanie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek położonych w Zedermanie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1076 K w miejscowości Witeradów.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Kosmolów.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 węzeł Rudno i drogą krajową nr 94 w Olkuszu”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie do budowy przystanku przy ul. Osieckiej.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek – Zawada – Gorenice w miejscowości Zimnodół”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz – Osiek – Gorenice w miejscowości Osiek – etap III”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1079K w miejscowości Żurada”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Gorenice – Olkusz na odcinku od miejscowości Witeradów do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 791”.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091 Olkusz – Bogucin Duży – Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej – Sołectwo Zimnodół.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian osobowych w komisjach Rady Miejskiej.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na 2016 rok.
 37. Przyjęcie Rezolucji Nr 1/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: przywrócenia kursów pociągów pasażerskich na linii nr 62 ( Katowice – Sędziszów – Kielce).
 38. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 39. Zapytania i wolne wnioski.
 40. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.