Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia wszystkie organizacje pozarządowe, społeczne oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości aplikacji w ramach poddziałania 9.1.2 – AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE.

W I kwartale 2016 r. zostanie ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wspieranie realizacji kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W programach tych możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

 1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
 2. usługi aktywnej integracji, w tym:
  1. inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;
  2. usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszczającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;
  3. subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
  4. zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
  5. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  6. trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  7. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  8. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
  9. usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;
  10. działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
  11. oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;
  12. inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym).
 3. wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;
 4. wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 5. wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 6. usługi społeczne:
  1. wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;
  2. usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
  3. usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Typ beneficjenta:

Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, ochotnicze hufce pracy.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) - 95%

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

W związku z powyższym, zachęcam gorąco do analizy potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności w kontekście założeń przewidywanego konkursu i do aplikacji konkursowej. Informacji
o ogłoszonym konkursie należy szukać na stronie http://www.rpo.malopolska.pl/ w zakładce http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory.