Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza oraz numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN (który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart).

Edowód

Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Dzięki licznym zabezpieczeniom oraz fotografii zapisanej w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne , dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej. 

Wnioski o wydanie nowego e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r.  Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

Nowy dowód osobisty będzie miał 3 certyfikaty z urzędu (jeśli wyrazi na to zgodę) oraz 4 certyfikat, który należy prywatnie zakupić  

  1. certyfikat potwierdzania obecności - poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza
  2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza (PIN1)
  3. certyfikatu podpisu osobistego - poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji osobistego podpisu elektronicznego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza (PIN2)
  4. certyfikat kwalifikowany - certyfikat podpisu elektronicznego – prywatnie kupiony.

 

 

Zabezpieczenia

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną  posiadacz dowodu osobistego  otrzyma  Kod PUK odblokowujący certyfikaty ( w razie trzykrotnego błędnie wpisanego PIN-u) oraz ustali  sobie:

  • Kod PIN1 - 4 cyfrowy do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania
  • Kod PIN2 - 6 cyfrowy do certyfikatu podpisu osobistego

Aktywacja certyfikatów  następuje przez  ustalenie kodów PIN1 i PIN2  w gminie przy odbiorze dowodu lub później w dowolnej gminie  tylko przez posiadacza dowodu  (np. pełnomocnik ustanowiony do odbioru dowodu osobistego nie będzie mógł odebrać dokumentu z kodem).

Zmiany w przepisach:

Dowód osobisty dziecka może odebrać  rodzic, który był nieobecny przy składaniu wniosku.

W przypadku czasowej  utraty kontroli nad dowodem osobistym będzie możliwość zgłoszenia zawieszenia  i cofnięcia zawieszenia certyfikatów (jeżeli zawieszenie nie przekroczy 14 dni) . Zgłoszenia zawieszenia może dokonać posiadacz, rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym w formie pisemnej lub elektronicznej.

  • osobiście w dowolnej gminie,
  • elektronicznie – przez ePUAP – do wystawcy dowodu ,
  • bezpośrednio elektronicznie w RDO – nowa usługa MC.

 

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego. Podpis osobisty złożony w czasie zawieszenia certyfikatów albo po ich unieważnieniu nie wywołuje skutków prawnych.

 

Link do usługi na obywatel.gov.pl (składanie wniosku o własny dowód):

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#przez-internet

Link do usługi na ePUAP (składanie wniosku o dowód dla dziecka):

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-dla-dziecka

Od marca 2019 będzie dodatkowa możliwość zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu – nowa e-usługa MC – art. 47 ust 3a – automatyczne unieważnienie dowodu, automatyczne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego na Policji w wyniku  przestępstwa spowoduje unieważnienie dokumentu bezpośrednio w Rejestrze Dowodów Osobistych i  nie trzeba będzie zgłaszać w gminie tego faktu.

30 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 rozpocznie się cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez KSK Szkolenia. Uczestnicy kursów mogą zdobyć zawód Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (kod zawodu 834201), uprawnienia Operatora Maszyn Drogowych oraz brukarza oraz uprawnienia do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Zapisy potrwają do 8 czerwca.

Olkuska Grupa Turystyczna Amonit pragnie zaprosić wszystkich członków, sympatyków, uczestników naszych imprez na
Jubileusz 5-lecia działalności,
który odbędzie się w sobotę 16.02.2019 r. o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu (ul. Nullo).

Jubileusz Plakat

30 stycznia, po trwających dwa dni obradach, Rada Miejska w Olkuszu uchwaliła historyczny dla Olkusza budżet. Po raz pierwszy wydatki miasta przekroczą 200 milionów złotych, co jest zasługą licznych projektów dofinansowanych z zewnątrz, które na wiele lat korzystnie wpłyną na wizerunek Srebrnego Grodu oraz znacznie poprawią jakość życia mieszkańców.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wykonała zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Na realizację zadania otrzymano 53 870,00 zł. Biblioteka kupiła 2423 egz. nowości wydawniczych (książki drukowane).

Zakupiono 1571 egz. literatury pięknej dla dorosłych, 295 książek niebeletrystycznych oraz 509 egz. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży i 48 egz. książek niebeletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Książki przekazano do centrali przy ul. Nullo 29b oraz do filii.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W sobotni wieczór 2 lutego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu Gminy Olkusz, środowisk biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez burmistrza Romana Piaśnika nagród Cordis Nobilis, przyznawanych już po raz dziesiąty Szlachetnym Sercom, czyli osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

Kawiarnia, punkt informacyjny, strefa rekreacyjna ze sceną, trawiaste tarasy… Z tych atrakcji rabsztyńskiej warowni już niebawem będzie mógł skorzystać każdy miłośnik spędzania wolnego czasu w interesujących lokalizacjach. Gmina Olkusz właśnie podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania opiewającą na blisko 2 miliony złotych. Całość prac wyceniono na ponad 3 miliony złotych.

Zima trwa w najlepsze, a FIBER zagrzewa do wspólnej zabawy na olkuskim lodowisku. Już w najbliższą niedzielę 27 stycznia na Srebrnej Tafli atrakcje i moc prezentów. Nie może was zabraknąć!

Ponad 600 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, których celem było zebranie opinii olkuszan dotyczących obecnych w przestrzeni publicznej reklam. Przez blisko miesiąc można było wyrażać swoją opinię poprzez ankiety w formie elektronicznej i papierowej. Wyniki nie są zaskakujące - zdecydowana większość respondentów uznała, że reklam jest zbyt dużo i należy podjąć działania w celu poprawy estetyki miejskiej w tym zakresie.

Loga

Projekt „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” 

Wartość projektu: 3 114 883,65zł

Kwota dofinansowania: 1 709 387,32

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 17 stycznia 2019 r.

 

Celem projektu, zgodnie z celem osi priorytetowej jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Zamek Rabsztyn to jedna z ciekawszych warowni na Szlaku Orlich Gniazd – jego endogeniczny potencjał wynikający z walorów lokalizacji, specyficznych uwarunkowań, zasobów przyrodniczych i kulturowych, wpływa na fakt, iż jest on cennym obiektem krajobrazu kulturowego regionu. Zamek w Rabsztynie, wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A-993/M, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2014 poz.1446), należy do najcenniejszych przykładów architektury obronnej w Małopolsce (informacje zawarte w Pozwoleniu Nr 1444/16 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

 

W ramach projektu wykonane zostanie konstrukcyjne zabezpieczenie zamku w Rabsztynie wraz z adaptacją północnego narożnika części pałacowej. Zagospodarowanie ruin zamku obejmuje adaptacje odkrytych pomieszczeń przedmiotowego narożnika pałacu, na pawilon podziemny, przekryty żelbetowym

stropem, którego zadaniem będzie obsługa ruchu turystycznego, udostępniając zaplecze sanitarne, kawiarnie, salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia pomocnicze. Patio wejściowe pełniło będzie funkcję komunikacyjną i reprezentacyjną. Główna przestrzeń pawilonu przeznaczona zostanie na kawiarnię z zapleczem. Węzeł sanitarny (łazienki: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych) zlokalizowany zostanie w centralnej części pawilonu. Wydzielona sala wielofunkcyjna daje możliwość min. realizacji projekcji multimedialnych. W holu zaprojektowano komunikację pionową pomiędzy poziomami -1 i 0 (pawilonem górnym) w postaci klatki schodowej oraz schodołazu. Z zadaszonego pawilonu, który umożliwia funkcjonowanie kawiarni niezależnie od pozostałych pomieszczeń zlokalizowanych poniżej, można udać się na dziedziniec oraz przejść na taras widokowy skąd udostępniony zostanie widok na zielone tarasy wypoczynkowe i scenę.

Widoki, które wzgórze zamkowe oferuje, zostały wzbogacone i udostępnione z nowych punktów. Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano nowy

program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją, uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów. Projekt przyczyni się do poprawy ładu, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Inwestycja tworzy kompleksowe przedsięwzięcie łączące przestrzennie, komunikacyjnie i funkcjonalnie elementy infrastruktury ruin Zamku o wysokim, niewykorzystanym dotąd potencjale społecznym.

Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera” i porozmawiaj z naszym doradcą zawodowym, a będziesz miał szansę na nawet 87% dofinansowanie. Z naszych bonów szkoleniowych sfinansujesz również egzamin.

Program z RPO "Walcz o zdrowie dzieci w zakresie darmowej rehabilitacji dzieci od 0-7 lat zagrożonych niepełnosprawnością"

Logo ŁawkaGmina Olkusz w 2018 r. uczestniczyła w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ławka niepodległości

Przyznane dofinansowanie – 30 000 zł, stanowi 75% kosztów realizacji zadania (40 000 zł). Ławka Niepodległości usytuowana została w ścisłym centrum Olkusza, przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Gmina Olkusz od lat podejmuje szereg działań infrastrukturalno-edukacyjnych, których celem jest zwiększenie zainteresowania historią Polski. Inwestycjom (rewitalizacja płyty rynku czy Kwartału Królewskiego ze stworzeniem innowacyjnej multimedialnej trasy podziemnej) towarzyszą działania społeczne (gry miejskie, uroczyste obchody rocznicowe, konkursy związane z lokalnymi postaciami walk o niepodległość). Instalacja Ławki Niepodległości, jako działanie komplementarne do ww. inicjatyw, przyczyni się do wzrostu wiedzy  mieszkańców i turystów w zakresie znaczenia wojska, jako źródła odzyskania niepodległości.

Ławka niepodległości

Ławka niepodległości wyposażona jest w system audio, który odtwarza następujący plik dźwiękowy: POSŁUCHAJ

Olkuską Strefę Aktywności Gospodarczej zlokalizowaną przy ul. Wspólnej niemal w całości zajmują lokalni przedsiębiorcy z sukcesami rozwijający swoje firmy. Niekwestionowanym atutem tych terenów jest dogodna lokalizacja oraz pełne przygotowanie techniczne dla prowadzonej działalności. Z 28 ha objętych obszarem Strefy, Gmina Olkusz jest właścicielem terenu o powierzchni niecałych 3,5 ha. Być może już niedługo, gdyż wkrótce planowane jest ogłoszenie przetargu na dwie ostatnie działki.