Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nowe gabinety specjalistyczne, wyposażenie istniejących pracowni, dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów, szkolenia dla kadry pedagogicznej, wycieczki edukacyjne, czy współpraca z uczelniami wyższymi – to plan na nadchodzące trzy lata dla dwunastu szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Będzie to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości przekraczającej 5 milionów złotych. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych” nie będzie kosztował Gminy nawet złotówki. Z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki promesę odebrał burmistrz Roman Piaśnik.

- Otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie, przyznane w ramach tego naboru. Jest to dowód na to, że potrafimy skutecznie sięgać po zewnętrzne środki. Co jest szczególnie ważne – zasilą one nasze szkoły, znacznie poprawiając ich ofertę edukacyjną, adresowaną zarówno do dzieci potrzebujących dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz do tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, jak i kreatywność. Warto inwestować w młodych, bo oni są naszą przyszłością – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Odbiór promesy

Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych” przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów klas 1-8 w dwunastu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa w Zedermanie.

W ramach wsparcia wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne (m.in. pracownie komputerowe, przyrodnicze i językowe, tablety, tablice interaktywne, pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych itp.). W każdej jednostce zostaną utworzone gabinety terapeutyczne i pedagoga szkolnego. W tych szkołach, w których już one istnieją, planowane jest ich doposażenie w nowoczesny sprzęt. Nauczyciele uzyskają dodatkowe kwalifikacje (kursy, studia podyplomowe) z logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, czy terapii pedagogicznej. Dzięki temu wszyscy beneficjenci będą prowadzić dla uczniów  bezpłatne zajęcia terapeutyczne, budujące kompetencje społeczno-emocjonalne i  korekcyjno-kompensacyjne.

- Dla młodzieży przewiduje się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przewidziano szereg zajęć rozwijających i kształtujących kreatywność. Będą to m.in. zajęcia kształtujące zdolności matematyczne i logicznego myślenia, zajęcia z programowania z elementami grafiki komputerowej, zajęcia szachowe, mindfullnes – ćwiczenia uwagi i radzenie sobie ze stresem, instrumental enrichment – rozwijanie struktur inteligencji, warsztaty informatyczne, zajęcia z kreatywności i współpracy grupowej – taniec nowoczesny, koła przyrodnicze, koła językowe, nauka robotyki, Creative English dla uczniów, Szkoła Liderów Euroweek oraz trening umiejętności społecznych - wymienia Paulina Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.

Ponadto, projekt zakłada wyjazdy edukacyjne młodzieży do Teatru Groteska, teatrów na spektakle anglojęzyczne, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum Techniki, Muzeum Przyrody, parku Miniatur w Ogrodzieńcu i Ogrodu Doświadczeń. Szkoły planują również współpracę z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rolniczym i Akademia Górniczo-Hutniczą.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2023 roku. Pozwoli ona na:

  • objęcie opieką minimum 939 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację w trzech latach szkolnych wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 25 380 godzin oraz wyposażenie gabinetów terapeutycznych,
  • u minimum 952 uczniów rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację 7 410 godzin wsparcia w ciągu trzech lat szkolnych, poprzez doposażenie pracowni i prowadzenie zajęć dodatkowych,
  • rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych u minimum 375 nauczycieli.

- Bardzo dobrze, że nasi małopolscy uczniowie mają dobrych nauczycieli, aktywnych nauczycieli, którzy wielokrotnie dokształcają się po to, żeby ta wiedza była przekazywana dla ucznia, a ten uczeń, żeby w przyszłości budował potencjał swojej gminy, swojego przedsiębiorstwa i swojego województwa – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka, gratulując beneficjentom skuteczności pozyskiwania środków.

Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych” uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 253 544,21 złotych w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Odbiór promesy