Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

niezabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 632, 633, 617/39 o łącznej powierzchni 1,6255 ha,  położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany), stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, składająca się z działki o nr 632 o powierzchni 0,2500ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00078609/0, działki o nr 633 o powierzchni 0,2120ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i działki o nr 617/39 o powierzchni 1,1635 ha, objętej księgą wieczystą nr KW KR1O/00047850/8. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 1,6255ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie nieregularnego wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza ( z późn.zm.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30.01.2018r. (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z dnia 06.03.2018r., poz. 1284) działki nr 632, 633, 637/39 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: B3P-U- opisanym jako: ”Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto działki te znajdują się w zasięgu złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w zasięgu starego kopalnictwa – rud srebra i ołowiu, w terenie kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 454 Olkusz-Zawiercie, w zasięgu aglomeracji Olkusz. Ponadto przez działkę 633, 617/39 przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110kV i działki te znajdują się  w pasie technologicznym od sieci wysokiego napięcia  oraz sieć kanalizacyjna d 500 i d 800.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej i sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja.

 

2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

3. Cena nieruchomości wynosi : 1 200 000 zł ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 24.01.2020r.