Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składająca się z działek nr 840/13 i 840/14 położonych w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej.

 

1.     Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana składająca się z działek o nr ewidencyjnym 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775m2, położona w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, położenie narożne pomiędzy ulicą 20 Straconych a ulicą Kluczewską. Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 591,60m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 375,10m2. Nieruchomość częściowo ogrodzona od strony wschodniej i południowej. Posiada dostęp do uzbrojenia technicznego : sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Dostęp do drogi publicznej (brama wjazdowa) od strony ul. Kluczewskiej. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane budynkami o przeznaczeniu biurowo-produkcyjnym, w nieco dalszym otoczeniu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga krajowa nr 94 relacji Kraków-Katowice.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej część dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 419 z dnia 15.12.2004r. poz. 4803) – działka nr 840/13 położona przy ulicy 20 Straconych w Olkuszu znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3PT” - opisanym jako: „Tereny produkcyjno-techniczne”.

 

Przeznaczenie podstawowe obejmuje :

 • zakłady remontowe,
 • zakłady obsługi technicznej.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

 • zakłady drobnej wytwórczości i rzemiosła,
 • bazy, składy, magazyny, hurtownie,
 • rozbudowę i przebudowę istniejących budynków i urządzeń,
 • rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wprowadzenie zieleni izolacyjnej, zadrzewień i zakrzewień,

Ponadto teren znajduje się w :

 • przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa,
 • częściowo w rejonie „oddziaływania starego kopalnictwa”,
 • w granicy terenu górniczego ZGH „Bolesław”.

Działka nr 840/14 znajduje się w liniach rozgraniczających drogi ozn. symb. „KZ1/2” – opisanym jako „Ulica zbiorcza” o szerokości 20m.

 

 

2.       Nieruchomość wolna od obciążeń, wolna od zobowiązań.

 

3.       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosowanie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 15.11.2019r.

 

4.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300 000 zł ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

 

5.       Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości       260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 24.01.2020r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr : 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: przetarg – „Przetarg na nieruchomość - ul. Kluczewska.

 

6.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

7.       Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „ Przetarg na nieruchomość – ul. Kluczewska”  należy składać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny przy wejściu do budynku, do dnia 24.01.2020r. do godziny 15.00. 

 

 

Oferta powinna zawierać :

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz jego podpis.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty ( przelew/ gotówka).
 5. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 

Do oferty należy dołączyć :

a)      Osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,

b)      Osoby prawne- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ,

c)       Pełnomocnicy oferentów - pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,

d)      Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn. zm.) stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

e)      Osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostają w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone nas nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka) .

 

8.       Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 31.01.2020r. o godzinie  11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, pok. 112.

 

Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie zostanie przyjęta podlega zwrotowi nie później nie po upływie 3 dnia od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

Cena sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

9.       Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

10.   O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.

 

11.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 317, tel. 32 6260167.