Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Okres wakacyjny to zwykle najlepszy czas na przystąpienie do większych domowych remontów lub porządków. Nie inaczej jest w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie w ostatnich tygodniach nastały zauważalne zmiany. Najważniejszą z nich jest przeniesienie na parter tych wydziałów, które są najczęściej odwiedzane przez seniorów czy rodziców z dziećmi w wózkach – Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ma już ponad 25 lat. Nie ma w nim windy, a codziennie odwiedzany jest przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. W tej sprawie wielokrotnie interweniowali u mnie mieszkańcy, w tym Olkuska Rada Seniorów. Na tę chwilę nie możemy sobie pozwolić na kompleksową przebudowę magistratu z instalacją windy, bo musielibyśmy zrezygnować z inwestycji realizowanych na terenie miasta i sołectw. Być może w przyszłości pojawią się możliwości uzyskania dofinansowania, a do tego czasu staram się jak najlepiej gospodarować tą przestrzenią, którą mamy do dyspozycji – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Prowadzone prace remontowe mają na celu poprawę komfortu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, ale jednocześnie skupione są na poprawie komfortu obsługi Klientów Urzędu, również tych z niepełnosprawnością ruchową. Tylko w ostatnim czasie na parter Urzędu przeniesione były dwa wydziały Urzędu najczęściej wizytowane przez naszych mieszkańców – Wydział Spraw Społecznych (z drugiego piętra) oraz Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków (z pierwszego piętra). Są to wydziały, do których bardzo często przychodzą seniorzy, np. w celu odbioru Karty Seniora, matki z dziećmi w wózkach, czy przedsiębiorcy, którzy dokonują opłat w kasie na parterze Urzędu. Ponadto, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków dotychczas brakowało miejsca na wygodne prezentowanie mieszkańcom wielkoformatowych map.

- W moim wieku wędrówka po schodach na drugie piętro jest już bardzo trudna. Cieszę się, że ktoś pomyślał jak może ułatwić nam życie. Wolę nawet, że swoje sprawy mogę załatwić na parterze niż jakbym miała korzystać z windy, bo w windzie mam często zawroty głowy – mówi Pani Barbara spotkana przed Wydziałem Spraw Społecznych, gdzie dopytywała o Olkuską Kartę Seniora.

By osiągnąć wskazany powyżej cel – poprawę dostępności najczęściej odwiedzanych wydziałów Urzędu – Burmistrz postanowił odstąpić własny gabinet z przyległym sekretariatem oraz salą narad. Już teraz w pokojach tych w komfortowych warunkach obsługiwani są Klienci Urzędu. A to jeszcze nie koniec.

- Mam kolejne pomysły jak jeszcze usprawnić pracę Urzędu i przybliżyć go Mieszkańcom. Nie można jednak zrealizować wszystkich od razu, ale w przyszłości można spodziewać się kolejnych udogodnień – zapewnia Roman Piaśnik.

 

GDZIE ZAŁATWIĆ DANĄ SPRAWĘ?

 

KASA

PARTER - pokój 116

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

 PARTER - pokój 101

- zgłoszenie zgromadzeń publicznych,

- zawiadomienia o imprezach masowych,

- zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej,

-wydawanie Olkuskiej Karty Seniora,

- wydawanie Kopert Życia

- zgłaszanie kandydatur do Olkuskiej Nagrody Artystycznej,

- zgłaszanie kandydatur do Nagrody  „Cordis Nobilis”,

-kontakt z organizacjami pozarządowymi.

- obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- obsługa wniosków o wydanie zaświadczeń z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,

- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- obsługa wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym,

- obsługa wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,

- obsługa wniosków o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

- obsługa wniosków wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,

- obsługa wniosków o wpis do rejestru żłobków o klubów dziecięcych,

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

- kontakt z jednostkami pomocniczymi gminy,

- budżet obywatelski.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

PARTER - pokoje 129, 134

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego),

- Zaświadczenie o stanie cywilnym,

- Zgłoszenie urodzenia dziecka,

- Rejestracja zgonu,

- Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,

- Dokonanie zmiany imienia i nazwiska,

- Sporządzenie aktu małżeńskiego zawartego przed duchownym,

- Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW

PARTER - pokój 102

- Uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków i nie znajdujących się na obszarach  wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską wynikającą z ustaleń planów miejscowych,

- Uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia,  niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych;

- Przygotowywanie wniosków i wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów planów miejscowych  w zakresie zagadnień konserwatorskich;

- Przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów stanowiących mienie Gminy, a także historycznych układów urbanistycznych czy ruralistycznych oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z Gminą;

- Przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,  a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzane w tym zabytku, w stosunku do obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych;

- Prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytku z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;

- Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;

- Opiniowanie wszelkich prac przy obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w szczególności znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- Wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków podjętych bez uzyskania wymaganego przepisami ustawy pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy z MWKZ, który w ciągu 48 godzin musi potwierdzić decyzję wstrzymująca te czynności.

Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

- Kompleksowa działalność związana z przygotowaniem, realizacja oraz rozliczeniem finansowym remontów obiektów zabytkowych

- Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskiwaniem krajowych zewnętrznych środków finansowych na remonty obiektów zabytkowych, w tym wdrażanie i rozliczanie projektów, które otrzymały ww. dofinansowanie

- Nadzór nad sporządzaniem projektów:

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Zapewnienie informacji o przeznaczeniu terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

- Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy pod bezpośrednim nadzorem Naczelnika Wydziału.

- Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego.

- Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia nieruchomości oraz zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Bieżąca obsługa osób w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

PARTER - pokój 125

- Sprawy związane z zagrożeniami lokalnymi o charakterze masowym

PARTER - pokój 126

- Nakładanie świadczeń na rzecz obrony

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PARTER - pokój 115

-Księgowość i windykacja należności publicznoprawnych

 (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,

 podatek od środków transportowych, opłata skarbowa,

 mandaty Straży Miejskiej ).

-Obsługa inkasentów podatków i opłaty skarbowej.

I PIĘTRO - pokój 242

-Wymiar Podatków od nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla

  nieruchomości z terenu  Miasta i Gminy Olkusz.
- Wymiar Podatków Rolnego i Leśnego Osób Prawnych.

- Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
- Zaświadczenia w sprawach podatkowych.

I PIĘTRO - pokój 243

-Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań Wydziału Podatków i Opłat

I PIĘTRO - pokój 245

-Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych dla nieruchomości z terenu Miasta Olkusz.
-Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych. Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych. Zaświadczenia w sprawach podatkowych.
-Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

PARTER  - pokój 122

- Obsługa finansowa – księgowanie opłat związanych z oddaniem nieruchomości stanowiących własność gminy w  najem, dzierżawę, użyczenie, wieczyste użytkowanie a także ich sprzedażą, przekształceniem, naliczeniem opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i innych opłat związanych z realizacją zadań Wydziału z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej

I PIĘTRO  - pokój 208

- Sprawy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Olkusz. Najem, zamiana komunalnych lokali mieszkalnych oraz socjalnych.

I PIĘTRO  - pokój 210

- Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, udostępnianie nieruchomości pod realizację inwestycji, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

 I PIĘTRO  - pokój 211

- Wydawanie aktów własności ziemi, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, zlecanie realizacji opracowań geodezyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy, reprezentowanie Burmistrza przy realizacji prac geodezyjnych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomości w terenie. 

I PIĘTRO  - pokój 212

- Podziały/scalania, rozgraniczenia, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom

II PIĘTRO  - pokój 317

- Nabycie, sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, przekształcanie nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Opłata adiacencka, renta planistyczna

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

I PIĘTRO - pokój 205

 - Formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego,

- Formularz wymeldowania z pobyt stałego/czasowego,

- Formularz zgłoszenia  wyjazdu/powrotu  z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

- Wniosek o wymeldowaniu decyzją administracyjną z pobytu stałego/czasowego,

- Wniosek o wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców,

- Wniosek o udostępnienie danych rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców,

- Wniosek o nadawanie numeru PESEL dziecku urodzonemu za granicą przy  zameldowaniu na pobyt stały albo pobyt czasowy,

- Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w części A/B,

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców,

- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców,

- Wniosek o skreślenie ze stałego rejestru wyborców z części B.

 

W okresie wyborczym są realizowane poniższe wnioski:

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców,

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

- Wniosek o udostępnienie spisów wyborców,

- Wniosek o wniesienie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców,

 I PIĘTRO - pokój 206

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego,

- Formularz zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,

- Wniosek o nadawanie numeru PESEL przy przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

I PIĘTRO - pokój 207

- Wniosek o udostępnienie  danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

- Wniosek o udostępnienie  dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

- Wydawanie dowodów osobistych,

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych/Koperty dowodowej,

- Wniosek o przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy,

- Wniosek o ustalenie żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,

- Wniosek o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej/żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzin,

- Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

 

BIURO RADY

I PIĘTRO - pokój 239

Informacje na temat:

- Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu,

- Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu, sesji Rady Miejskiej w Olkuszu,

- Podjętych uchwałach oraz złożonych interpelacjach przez Radę Miejską w Olkuszu.

I PIĘTRO  - pokój 238

- Dyżury Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

PARTER - pokój 111

- Organizowanie  i nadzorowanie funkcjonowania placów targowych, parkingów i miejsc ograniczonego postoju oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju (parkingów),

- Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych i  okrutnie traktowanych oraz spraw zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,

- Organizowanie akcji deratyzacyjnych.

II PIĘTRO – pokój 318

- Zamówienia publiczne, administrowanie ogólnodostępnymi placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

PARTER – pokój 119

- Deklaracje „śmieciowe”,

- Informacja o płatnościach za odpady komunalne

PARTER – pokój 120

- Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Olkusz, odśnieżanie, informacje dot. wywozu odpadów komunalnych, harmonogramy wywozu odpadów.

II PIĘTRO – pokój 323

- Informacje dot. procedury związanej  z wycinką drzew,

- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej,

- plany łowieckie,

- spory wodne.

II PIĘTRO – pokój 326

- Informacje dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na odbieranie i transport nieczystości ciekłych,

- Wpisy do działalności regulowanej, sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,

- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia,

- Nadzór nad działalnością PWIK Sp. z o.o. w Olkuszu,

- Edukacja ekologiczna 

 

WYDZIAŁ DROGOWO – INWESTYCYJNY

II PIĘTRO – pokoje  306, 307, 308, 309,

- Realizacja zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,

- Prowadzenie remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych z nią obiektów budowlanych,

- Pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

- Wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie ustalonej  organizacji ruchu oraz prowadzenie robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych.

 

BIURO DS. KOORDYNACJI FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

II PIĘTRO – pokój 334
- Programowanie, koordynacja i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Olkusz.

 

BIURO PROMOCJI I INFORMACJI PUBLICZNEJ

II PIĘTRO – pokoje 310, 312

- Rzecznik Prasowy,

- Promocja miasta,

- Patronaty burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

- Dostęp do informacji publicznej.

 

STRAŻ MIEJSKA

WEJŚCIE OD STRONY BAZYLIKI