Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

24 czerwca, pierwszy raz w historii samorządu, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz, która poprzedziła głosowanie Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok. W tym samym dniu Radni decydowali o przyznaniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018. Rajcy w obu głosowaniach jednomyślnie głosowali „za”, wcześniej aktywnie zabierając głos w dyskusjach.

- Dziękuję wszystkim, którzy przez cały 2018 rok ciężko pracowali nad realizacją budżetu: kierownictwu, naczelnikom i pracownikom Urzędu, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Przed głosowaniami nad wotum zaufania i absolutorium omawialiśmy efekty naszej wspólnej pracy, dlatego uznaję, że to wotum i absolutorium jest dla nas wszystkich. Traktuję je jako motywację do dalszego działania dla naszych mieszkańców – komentuje Roman Piaśnik, Burmistrz Olkusza.

Wotum zaufania

Najpierw zaprezentowany został Raport o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok. Dokument ten powstał w oparciu o art. 28aa znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawowymi wytycznymi, obejmuje on podsumowanie  działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się informacje dotyczące podjętych w 2018 roku inicjatyw z zakresu planowania przestrzennego oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odbyła się dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok. Radni wskazywali na mocne punkty dokumentu oraz elementy, o które Raport można w kolejnych latach uzupełnić. Nie było natomiast zgłoszeń mieszkańców do dyskusji.

Dyskusja

- Dokument ten przygotowaliśmy zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, poszerzając go o informacje, które mogą być interesujące z punktu widzenia osób chcących spojrzeć szerzej na działalność naszego samorządu w 2018 roku. Z uwagi na fakt, że raporty o stanie gmin są nowością, nie została jeszcze wypracowana jednolita formuła ich opracowania i prezentacji. Doświadczenia wszystkich samorządów z prac nad Raportami za 2018 rok dadzą nam wiedzę o tym, jak podejść do przygotowania Raportu o stanie Gminy Olkusz w przyszłym roku – zapowiadał jeszcze przed prezentacją Raportu włodarz Olkusza.

W głosowaniu wszyscy Radni Rady Miejskiej w Olkuszu opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Dyskusja

Drugie szczególnie ważne głosowanie dotyczyło udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018. Wcześniej Burmistrz Roman Piaśnik przedstawił najistotniejsze dane zeszłorocznego budżetu.

Gmina Olkusz osiągnęła dochody w wysokości ponad 184 milionów złotych, przeznaczając je na wydatki przekraczające 181 milionów. Mimo, że na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok założona została emisja obligacji w kwocie 7 milionów, to w ciągu roku udało się z niej zrezygnować oraz wypracować nadwyżkę budżetową w wysokości 3 milionów złotych.

Wykres 1

W 2018 roku Gmina Olkusz podpisała umowy na dofinansowanie o wartości ponad 33 milionów złotych. Jest to bardzo duży zastrzyk gotówki do realizacji niezwykle potrzebnych inwestycji, na które Gmina Olkusz nie mogłaby sobie pozwolić wyłącznie z własnych środków. Jest to jednocześnie wyzwanie do zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego na te zadania w nadchodzących latach. Już teraz wiadomo, że w latach 2019-2020 władze Olkusza planują wydać blisko 66 milionów złotych na inwestycje z dofinansowaniem.

Wykres 2

Wykres 2

Wykres 2

Mimo dużej aktywności na polu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, konsekwentnie zmniejszane jest zadłużenie. W 2014 roku dług Gminy Olkusz wynosił ponad 45 milionów złotych. Do końca roku 2018 udało się go zmniejszyć do 27 milionów.

Wykres 3

W 2018 roku wykonanych zostało ponad 100 zadań o wartości do 100 tys. złotych. W efekcie Gmina przeznaczyła 19 milionów złotych na inwestycje wieloletnie oraz roczne, co stanowi blisko 90% wykonania zakładanego planu wydatków inwestycyjnych.

Wykres 4

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Również w tym przypadku Rada Miejska w Olkuszu jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem absolutorium. Gratulacje z tego tytułu złożył Burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, który uczestniczył w części obrad, wyrażając poparcie dla – także przyjętej jednogłośnie przez Radę Miejską – rezolucji w sprawie poparcia dla planowanej lokalizacji Węzła Małopolsko-Śląskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego w rejonie Olkusza.

Wotum gratulacje

Gowin Jarosław