Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza  IV  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr:  617/38 (obręb Pomorzany ) i 741/21 ( obręb Olkusz ) o łącznej powierzchni 1,5743ha,  położona w Olkuszu przy  ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi:   KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2.  W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta

Nieruchomość  posiada ograniczenia zabudowy związane z  przebiegiem sieci  energetycznych  zarówno  podziemnej  linii  kablowej  jak i naziemnej  linii  wysokiego napięcia  wraz  ze  strefą oddziaływania.  Istnieje możliwość skomunikowania   nieruchomości z drogą publiczną  ul. Wspólną za pośrednictwem działki nr 617/29 użytek „ dr”  stanowiącej własność Gminy Olkusz.

Nieruchomość posiada   dostęp  sieci  infrastruktury  technicznej : woda, energia , kanalizacja.  Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy   przemysłowej, usługowej , cmentarz.  

Nieruchomość  wolna od  obciążeń. Jednakże  Gmina Olkusz   zawarła  z TAURON  Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Krakowie  (zwanym dalej Inwestorem) umowy udostępnienia gruntu  pod inwestycje :

      1) w celu  przeprowadzenia prac budowlanych , polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń  przesyłowych w postaci linii kablowej w ramach realizowanej inwestycji  p.n.  „ Modernizacja linii   napowietrznej na terenach leśnych. Przebudowa linii napowietrznej 20kV GPZ  Olkusz - OFNE   na linię kablową ”,

      2) w celu przeprowadzenia prac budowlanych polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia (SN) wraz z rurociągiem kablowym dla sterowniczego kabla światłowodowego  (zwanymi dalej Inwestycjami), w których  Gmina po zakończeniu  robót  zobowiązała się do  ustanowienia służebności przesyłu  m.in. na części działki nr 741/21.  Nowonabywca  zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umów, celem ustalenia zasad ustanowienia służebności przesyłu,   a następnie po  zrealizowaniu Inwestycji, zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu  na zasadach  określonych  w  umowach ,  co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości. 

    Inwestycja została zrealizowana w  terenie . Gmina oczekuje  dokumentacji powykonawczej od Inwestora, która jest niezbędna do  ustanowienia służebności przesyłu. Z umowami  i zgromadzoną  dokumentacją można zapoznać  się  w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem  pok. 204.  W zależności od terminu realizacji   postanowień  w/w  umów,, w tym od czasu  przedłożenia przez Inwestora dokumentacji powykonawczej Inwestycji ,  przedmiotowa nieruchomość   może zostać obciążona stosowną  służebnością przesyłu przed terminem  przeprowadzenia  przetargu lub  zawarcia stosownej  umowy sprzedaży.

Termin  złożenia  wniosku  przez osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do  art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia 02.03.2018r.  I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 15. 05.2018r., II przetarg przeprowadzony został  21.08.2018r., III przetarg przeprowadzony został 27.11.2018r.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość  znajduje  się w  terenie oznaczonym symbolem „  B3.P-U ” – opisanym jako:  „ tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”.  Ponadto  nieruchomość znajduje się w terenie kategorii „ B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa , w granicy starego kopalnictwa rud srebra  i ołowiu, w granicy złoża rud cynku i ołowiu Olkusz ,w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150 m.

Przez działkę nr 741/21  przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą  oddziaływania , w   południowo-wschodniej części działki  przebiega podziemna sieć  energetyczna eS, co wiąże się   z obowiązkiem uzgodnienia  zamierzenia inwestycyjnego z   administratorem linii  energetycznych.   

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działka nr  741/21 o pow. 1,3363 ha  stanowi użytki „ LsVI”,  ( las )

Zgodnie  z  art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz. 2100  z późn. zm. )  -  w przypadku sprzedaży przez  osobę fizyczną , osobę prawną   lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :

a). oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,  lub

b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego  albo w decyzji o warunkach   zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o  której mowa w art. 19 ust.3 ,

 

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy   prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Działka nr 741/21 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy  wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie  tego gruntu  z  produkcji  leśnej  (decyzja Dyrekcji Regionalnej  Lasów Państwowych  w Katowicach).  

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  708.435,00 zł  ( słownie:  siedemset osiem tysięcy  czterysta trzydzieści pięć złotych ).   

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 141.680,00 zł (słownie:  sto czterdzieści  jeden  tysięcy  sześćset osiemdziesiąt złotych) w  terminie do dnia  04.04.2019r.  włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto  Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000  4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość II przy ul. Wspólnej.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  9 kwietnia   2019r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i  Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności   majątkowej  pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki  przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego  współmałżonka   będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest  stosowne   zezwolenie wynikające  z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby,  których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT  ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu  notarialnego.

 

6. O miejscu i terminie  sporządzenia aktu notarialnego , nabywca nieruchomości  zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu. Jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi bez  usprawiedliwienia   do  zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu   może  odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej  oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.