Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Rada Miejska w Olkuszu uchwaliła absolutorium dla burmistrza Romana Piaśnika, jednocześnie akceptując wykonanie budżetu gminy Olkusz za rok 2017. Wśród najważniejszych kwestii podkreślanych w sprawozdaniu finansowym oraz docenionych przez radnych znalazły się wydatki inwestycyjne w kwocie przekraczającej 10 mln zł, 9 mln zł nadwyżki budżetowej oraz konsekwentna spłata zadłużenia.

W czerwcu każdego roku burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykorzystania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok ubiegły. Wcześniej jest ono przekazywane do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska, po analizie opinii tych organów, udziela (bądź odmawia udzielenia) absolutorium z wykonania budżetu. 26 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2017.

W 2017 r. Gmina Olkusz zrealizowała dochody w wysokości 174 888 894,12 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 165 919 920,65 zł, dzięki czemu, zamiast planowanego deficytu osiągnięto za 2017 rok nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 9 mln zł.

Wykres dochodów

Głównym źródłem dochodów Gminy Olkusz były podatki i opłaty, w tym udziały w PIT i CIT oraz podatki i opłaty lokalne – prawie 80 mln zł, co stanowi 45,5% dochodów ogółem, dotacje – ponad 43 mln zł, co stanowi 24,7% dochodów ogółem, a także subwencje – ponad 32 mln zł, czyli 18,4%  dochodów ogółem.

Wykres dochodów

Najistotniejsze kierunki przeznaczenia wydatków budżetowych to: oświata i wychowanie – prawie 62 mln zł; zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 45,4 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,5 mln zł; oraz transport i łączność  – ponad 9 mln zł.

Wykres wydatków

Na  wydatki majątkowe przeznaczono w ubiegłym roku blisko 11 mln zł. Wśród nich wyróżnić należy:

 • szereg inwestycji drogowych o łącznej wartości prawie 5,2 mln zł, między innymi:
  • przebudowa ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Skalskiej i ul. Żuradzkiej,
  • modernizacja ul. Górniczej, ul. Sosnowej, Na Skarpie,
  • przebudowa ulic: Rataja, Nowowiejskiej, Reja, Armii Krajowej, Nullo, Orzeszkowej, Przemysłowej,
  • budowa chodników i miejsc postojowych przy ul. Sławkowskiej, ul. Czarnogórskiej, ul. Konopnickiej, ul. Polnej,
  • modernizacja dróg gminnych w Gorenicach, Kosmolowie, Zimnodole, Niesułowicach, Olewinie, Podgrabiu,
  • utwardzenie działki nr 4457 w Dolince na Osiedlu Młodych,
 • prace na zamku w Rabsztynie o łącznej wartości prawie 300 tys. zł,
 • działania podejmowane przy obiektach szkolnych: doposażenie placu zabaw oraz przebudowa kanalizacji oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5 i w Szkole Podstawowej w Witeradowie, wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8, adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Osieku, budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3, a także przebudowa sanitariatów w przedszkolach nr 5 i nr 10. Łączna wartość tych zadań to 1,6 mln zł
 • dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów na kwotę 672 tys. zł
 • liczne prace związane z modernizacją remiz i zakupem sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych opiewające na kwotę prawie 650 tys. zł
 • modernizacja i przebudowa lokali komunalnych oraz socjalnych na kwotę 220 tys. zł
 • wszelkie zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy za kwotę 220 tys. zł

Zaciągnięte w poprzednich kadencjach zadłużenie Gminy Olkusz na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniosło 32 mln 350 tys. zł z terminami spłat w latach następnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

- Dane przedstawiające wykonanie budżetu Gminy Olkusz w 2017 roku wyraźnie wskazują, że finanse gminy są stabilne, a przyjęta od początku mojej kadencji polityka optymalizacji kosztów oraz oszczędności, dają bardzo dobre efekty. Mimo zachowanej konsekwencji w spłacaniu zaciąganych zobowiązań finansowych, możliwe było wygospodarowanie środków na potrzebne mieszkańcom inwestycje – mówił przed głosowaniem w sprawie absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Wykres zadłużenia

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Instytucja absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego służy kontroli wykonania budżetu. Mimo bardzo konkretnych wytycznych oraz orzeczeń sądów, mówiących wprost, że absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu, a nie całokształtu działalności wójta/burmistrza, często obradom w sprawie wykonania budżetu towarzyszy polityczna demagogia.

Kolejne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzają jednak, że rada nie może wykorzystywać absolutorium do oceny całokształtu działalności burmistrza. Podkreślał to również radny Jerzy Kwaśniewski: - Według Regionalnej Izby Obrachunkowej nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż wykonanie budżetu jest naruszeniem prawa – uzasadniał w dyskusji.

Ostatecznie Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o podjęciu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2017 stosunkiem głosów 16 „za”, 3 głosami „przeciw”, przy pojedynczym radnym wstrzymującym się.