Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 105/4  położonej w Osieku  gm. Olkusz.

 

1.Przedmiotem przetargu  jest  działka nr 105/4 o pow. 652 m2,  położona w Osieku gm. Olkusz, stanowiąca  własność  Gminy Olkusz, objęta  księgą  wieczystą  KR1O/00032080/1 . Działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta,  szerokości 8 m.  Dostęp do drogi publicznej , powiatowej  nr 1086K  za pośrednictwem drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr 105/2  oraz drogi częściowo  gruntowej  i  z nawierzchnią  asfaltową  na działce nr 547 .   

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodnej, energetycznej.

Na  działce nr 105/4 w jej południowo-zachodniej części , znajduje się  fragment  sieci wodociągowej.

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla północnej  części   Osieka i Sieniczna  -  działka nr 105/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem   „ A.2MN” – opisanym jako : „ tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej”  oraz częściowo  w  „strefie ochrony krajobrazu otwartego”.

Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.

Nieruchomość  wolna  od  zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku   przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 07.07.2017r.  I przetarg ustny, nieograniczony  przeprowadzony został dnia 30.08.2017r., II przetarg przeprowadzono dnia  07.11.2017r., III przetarg przeprowadzono 09.01.2018r.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  39.000,00  zł ( słownie:  trzydzieści dziewięć tysięcy złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  7.800,00 zł (słownie:  siedem tysięcy osiemset złotych)  w terminie do dnia 15.03.2018r.  włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na   konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111  0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 105/4.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości .

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu   20 marca 2018r.  o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców,  pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ  przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania   do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej   pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego   współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę  będącą  cudzoziemcem w rozumieniu  ustawy  z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu    nieruchomości   przez cudzoziemców (Dz. U. z  2016r. poz.1061 z późn. zm.) wymagane jest   stosowne zezwolenie wynikające z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia  umowy  przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.