Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

ZARZĄDZENIE NR 0050. 2767.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019

 

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami) oraz art.154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

 1. Ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 02 marca 2018 r. do godz. 15.00;
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 05 marca 2018 r. do dnia 09 marca 2018 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 12 marca 2018 r. o godz. 14.00;
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 14 marca 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15.00;
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 19 marca 2018 r. o godz. 14.00.

 

 1. Ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00;
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00;
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia od dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00;
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00.

 

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, dyrektorom zespołu, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olkusz.

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.