Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XXXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 19 grudnia 2017 roku

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
  2. Wręczenia stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RM w Olkuszu.
  6. Interpelacje radnych i klubów radnych.
  7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
  8. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
   o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
  9. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały o aktualności Studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Zederman-Tworzeń długości ok. 2438  m, odgałęzienie do SPR Olkusz 1000-lecia”,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/321/2000 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz Uchwały Nr XXXVI/539/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/2000 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego. 
  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2018.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Olkusz na rok 2018.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Olkusz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz na lata 2018 – 2022,
  20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych
   w Olkuszu przy ul. Wspólnej,
  21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Olkusz działki nr 625/2 położonej w Osieku,
  22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2017,
  23. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej
   w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami,
  24. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
   w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 791 zx DP 1078K – wielowariantowa koncepcja”.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
   2. przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV/421-1/21/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 r,
   3. przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV/426-1/18/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.
   4. przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV/429-1/21/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały
    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
   5. przedstawienie opinii Komisji Rady i Komisji Budżetowej
   6. dyskusja nad projektem budżetu
   7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
  28. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
  29. Zapytania i wolne wnioski.
  30. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.