Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 66/7 położoną w Olkuszu Obr. Pomorzany

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 14010m2 oznaczonej w ewidencji gruntów  i  budynków  jako działka nr 66/7 położona w Olkuszu Obr. Pomorzany - na okres  do 3 lat

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00080717/7.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21.12.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek nr 1, w pokoju nr 101  na parterze.

3. W/w nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi  urządzonej i obecnie jest zadrzewiona. Na w/w działce zabrania się wycinki rosnących drzew. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu).

W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

5. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

6.  Warunkiem przystąpienia do I przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 19.12.2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Pomorzanach.

7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

8.  Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

9.  Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem,  (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.

11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

13. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 210, tel. (032) 6260210.