Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

gruntowej stanowiącej część działki nr 62/11 o pow. 1500m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kochanowskiego

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 62/11 o powierzchni 1500m2 stanowiącej własność Gminy Olkusz położonej w Olkuszu przy ul. J. Kochanowskiego z przeznaczeniem pod uprawy rolne - na okres  do 3 lat

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KW  KR1O/00078036/2.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28.11.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek nr 1, w pokoju nr 101  na parterze.

3. Przedmiotowa część działki nr 62/11 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczona jest  symbolem „R” oraz „Ls”. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. J. Kochanowskiego. Od strony południowej działka jest zadrzewiona. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (m.in. po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu).

W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań (tj. w przypadku wyłonienia oferenta, realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

5. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

6.  Warunkiem przystąpienia do I przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 50,00 zł(słownie: pięćdziesiąt złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 24.11.2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 62/11.

7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

8.  Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

9.  Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem,  (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.

11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

13. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 210, tel. (032) 6260210.