Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Projekt „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz”

  • Gmina Olkusz rozpoczyna realizację projektu „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

Projekt pod ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz”

Projekt pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami- spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz”

  • Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”

  • Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

 

Projekt "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów"

  • Wniosek pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” został złożony przez Gminę Olkusz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w dniu 28.07.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW został zatwierdzony wniosek Zarządu o przyznanie dotacji dla Gminy Olkusz na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Czytaj więcej...

 

Projekt "Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe"

  • Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

  • Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Osieku”

  • Wniosek złożony w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”, w ramach którego gminy z województwa małopolskiego mogły ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. Można było pozyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej.

Czytaj więcej...

 

„Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi”

  • Operacja pod nazwą „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi” mająca na celu udostępnienie lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych lokalnej społeczności i wszystkim zainteresowanym poprzez budowę mostu, organizację placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi w obrębie Zamku Rabsztyn, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

Niezwykła Małopolska Wieś 2018 – Osiek

  • Sołectwo Osiek zostało laureatem konkursu Niezwykła Małopolska Wieś 2017 r. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 18 września 2017 r. Gmina Olkusz na realizację zadania własnego w Sołectwie Osiek otrzyma kwotę 8.000,00 zł.

Czytaj więcej...