Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 2242  położonej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 13.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana działka nr  2242  o pow. 519 m2, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00011151/7, położona w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 13.  Nieruchomość o regularnym kształcie, zabudowana budynkiem mieszkalnym II kondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 185 m2, przeznaczonym do remontu kapitalnego oraz budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym. Nieruchomość  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej , dostęp do infrastruktury technicznej : wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , wielorodzinnej, otoczenie dalsze : linia kolejowa oraz Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy „ Czarna Góra ”.

Nieruchomość wolna od  zobowiązań, wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  05.05.2017r.  I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został dnia 11.07.2017r., II przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 19.09.2017r.

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu,  działka nr 2242  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem   „ 2 MU” – opisanym  jako : „ tereny  zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej” oraz  w  obrębie   terenu górniczego „ ZGH Bolesław ” , w rejonie  „ oddziaływania starego   kopalnictwa ”   (kategoria B przydatności do zabudowy) ,  w  strefie  ochrony ekspozycji   Zespołu   Staromiejskiego, w strefie ochrony krajobrazu miasta.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  159.900,00  zł (słownie: sto pięćdziesiąt  dziewięć tysięcy dziewięćset  złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3.   Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości   31.980,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych  ) w   terminie do dnia   16.11.2017r. włącznie.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień,  w którym  kwota  wadium wpłynęła  na  konto  Urzędu  Miasta i Gminy Olkusz  w Banku Pekao  S.A.  O/Olkusz   nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu  wpłaty:  przetarg – działka  nr 2242 .
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu   21.11.2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka,  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów  tej  ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.