Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 2020/2  położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

 

 
1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  2020/2  o pow.677 m2 , ( powstała z podziału działki nr 2020 ), stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00007943/5. Nieruchomość położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, w pośredniej strefie miasta. Działka o regularnym  kształcie  prostokąta. Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej , dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , dalsze otoczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna .  Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  14.10.2016r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został  13.12.2016r., II przetarg przeprowadzono 06.06.2017r., III przetarg przeprowadzono  08.08.2017r.

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza , działka nr 2020/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 13MJU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z usługami nieuciążliwymi  oraz w terenie oznaczonym symbolem „ 1RO”- opisanym jako tereny ogrodów  , ponadto  w granicach terenu górniczego   ZGH „ Bolesław ”.

 
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  71.100,00  zł ( słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 
3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 14.220,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia  złotych  ) w terminie do 11.10.2017r. włącznie. Za datę wniesienia wadium  uważa się dzień, w którym kwota  wadium wpłynęła   na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z   podaniem tytułu wpłaty : przetarg –  działka  nr 2020/2 .
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 
4. Przetarg odbędzie się w dniu  17.10.2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 
5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 
6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 
7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 
8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.