Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Obowiązujące od sześciu lat w całej Polsce zasady gospodarki odpadami komunalnymi znacząco przyczyniły się do ograniczenia zjawiska występowania nielegalnych składowisk śmieci. Jest tak dzięki temu, że mieszkaniec – w ramach obowiązkowej opłaty zgodnej z wypełnioną deklaracją – może przekazać dowolną ilość odpadów. Ich odbioru dokonują wyspecjalizowane firmy, z którymi gminy zawierają stosowne umowy. Niebawem kończy się okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów z nieruchomości na terenie gminy Olkusz. Nowa firma nie została jednak jeszcze wybrana, ponieważ ceny zaproponowane przez potencjalnych wykonawców znacznie przekroczyły możliwości finansowe gminy.

- System gospodarki odpadami komunalnymi w myśl obowiązujących przepisów powinien sam się finansować. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców ustalane są w takiej wysokości, by w całości pokryć wszystkie wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów na terenie całej gminy – tłumaczy Łukasz Rychlewski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Podpisana w 2015 roku dwuletnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów opiewała na kwotę 6 778 080,00 zł brutto. Opłaty w wysokości 7 zł i 14 zł miesięcznie od mieszkańca (w zależności od tego, czy odpady są segregowane) pozwalały w całości finansować system gospodarki komunalnej. Ustawa prawo zamówień publicznych w 2015 roku dopuszczała możliwość, by o wyborze oferty przede wszystkim decydowało kryterium ceny. Wprowadzona w ubiegłym roku zmiana tej ustawy zobowiązuje wszystkie podmioty prowadzące postępowania przetargowe do uwzględniania podczas oceny ofert również innych – pozacenowych – kryteriów.

Nowe brzmienie ustawy wymusiło na Gminie Olkusz zmianę dotychczas stosowanych kryteriów wyboru wykonawcy. O ile w 2015 r. przy wyborze firmy odbierającej odpady główny nacisk kładziony był na cenę (96% oceny końcowej oferty), tak w bieżącym roku cena stanowić będzie tylko 60% ostatecznej oceny. Na pozostałe 40% składają się inne czynniki, takie jak jakość pojazdów służących do odbioru odpadów, dostępność biura obsługi mieszkańców oraz wysokość ewentualnych kar umownych za każdy dzień opóźnienia wywozu odpadów.

W efekcie, oferty złożone w tegorocznym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów znacznie przekraczają kwotę zabezpieczoną na ten cel, wynoszącą ok. 6,7 mln zł. Dotychczasowy wykonawca – ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. – przedstawił ofertę na 8,5 mln zł. Drugi oferent – konsorcjum firm z liderem AVR Sp. z o.o. z Krakowa – jeszcze wyższą, wynoszącą ok. 9,5 mln zł. Burmistrz Roman Piaśnik postanowił natychmiastowo o tym fakcie poinformować radnych Rady Miejskiej.

- Przez lata udawało się nam utrzymywać jedną z najniższych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Efekty wprowadzonej przez rząd zmiany ustawy o zamówieniach publicznych są jednak wyraźnie widoczne. Złożone oferty znacznie przerastają nasze możliwości finansowe. O wynikach przetargu natychmiast poinformowałem radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, byśmy już teraz mogli wspólnie zastanowić się nad dalszym postępowaniem. Niebawem zostanie ogłoszony nowy przetarg. Kryteria oceny ofert zostaną nieco zmodyfikowane, choć już teraz wyraźnie widzimy, że nowe zasady zamówień publicznych pozwalają oferentom podnosić ceny usług i jednocześnie poprawić ostateczną ocenę kryteriami pozacenowymi. Nie mamy na to większego wpływu – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. O sprawie będziemy informować na bieżąco.