Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomość  niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr : 617/31 o pow. 32.739 m2, 630/2 o pow. 1.165 m2, 631/2 o pow. 1.325 m2, 632 o pow. 2.500m2, 633 o pow. 2.120 m2, ( obręb Pomorzany ) oraz 741/18 o pow. 14.266 m2 ( obręb Olkusz ), położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi: KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0, KR1O/00040127/2, .    

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, posiada ograniczenia zabudowy związane  z przebiegiem sieci energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia  oraz  kolektora  kanalizacji sanitarnej ks800 . W południowo-zachodniej  części działki nr 617/31 umieszczone są fragmenty sieci kanalizacji teletechnicznej , posadowionej również na działce nr 617/30.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi  publicznej  i sieci infrastruktury technicznej : woda, energia , kanalizacja.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej,  droga krajowa nr 94.  

Nieruchomość  wolna od zobowiązań i obciążeń. Termin złożenia  wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 17.06.2016r.I przetarg ustny,  nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony został  15.09.2016r, II przetarg przeprowadzono 29.12.2016r., III przetarg przeprowadzono 06.04.2017r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części dzielnicy   północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowe działki znajdują się w  terenie oznaczonym symbolem „ D 2PT/UC” – opisanym jako „ tereny produkcyjno-techniczne  z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych ”- przeznaczenie podstawowe : zakłady  remontowe, zakłady obsługi technicznej i stacje paliw oraz usługi komercyjne : obiekty usług  handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne : lokalizacja  wytwórczych zakładów przemysłowych , baz materiałowych , hurtowni.

Ponadto  w terenie oddziaływania starego kopalnictwa ( teren kat.B ),  w granicy terenu  górniczego ZGH „ Bolesław I”, w granicy strefy uciążliwości od  trasy komunikacyjnej  (działki nr : 630/2, 631/2, częściowo nr 617/31 ), w strefie ochrony sanitarnej (częściowo    

Działki (nr  617/31, 741/18). Przez działki nr 630/2, 631/2, 617/31 przebiega linia  elektroenergetyczna  wysokiego napięcia ze strefą oddziaływania, co wiąże się z o obowiązkiem  uzgodnienia   zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działki nr:  633 i 741/18 stanowią użytki „ LsVI”,  ( las )

Zgodnie  z  art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2017r. poz. 788) - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną , osobę prawną  lub jednostkę  organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną,  niestanowiącego   własności  Skarbu Państwa  gruntu :

a). oznaczonego jako  las  w  ewidencji gruntów i budynków,  lub

b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym palnie zagospodarowania  przestrzennego  albo w decyzji o warunkach   zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o  której mowa w art. 19 ust.3 ,

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy  prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Działki nr 633 i 741/18 stanowią użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy  wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie tych gruntów  z  produkcji  leśnej (  decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach ) . W związku z tym, że na działce nr 617/31 znajdują się fragmenty sieci kanalizacji teletechnicznej , nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia stosownej, nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz  właściciela działki nr 617/30. 

Ustanawiana  służebność polegać będzie na prawie utrzymania fragmentów sieci  kanalizacji teletechnicznej  w miejscach dotychczasowego ich umieszczenia na działce nr 617/31, w pasie technologicznym o szerokości 1 m od osi istniejącej sieci kanalizacji  teletechnicznej, oraz  na prawie całodobowego udostępnienia nieruchomości w celu  wykonywania przez   uprawnionego (i każdorazowego jego następcę) czynności związanych z eksploatacją,  konserwacją i usuwaniem awarii fragmentów sieci teletechnicznej .

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.600.000,00 zł ( słownie:  dwa miliony sześćset tysięcy  złotych ).  Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 520.000,00 zł (słownie: pięćset  dwadzieścia   tysięcy złotych)  w terminie do dnia 13.07.2017r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto  Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość przy ul. Wspólnej.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał,  zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku  nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej  pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki  przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka   będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę  będącą  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest  stosowne   zezwolenie wynikające  z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby,  których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia przedwstępnej umowy przeniesienia  własności.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia przedwstępnej umowy przeniesienia własności , nabywca   nieruchomości  zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.