Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 marca 2017 roku godz. 15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie działki nr 105/4 położonej w Osieku gm. Olkusz do sprzedaży w drodze przetargu,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/322/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 02 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Sołectwa Niesułowice (jednostki pomocniczej Gminy Olkusz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 3. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.