Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 21 lutego 2017 roku godz. 15:30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołów z XXVI i   XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu      o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie ( wzgórze rabsztyńskie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 2709/6, położonej w Olkuszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 840/13 i 840/14, położonej w Olkuszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wartościowej zamiany nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek, położonych w Olkuszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek, położonych w Osieku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 2207/7, położonej w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2207/8.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Olkusz na lata 2017 – 2019 ”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno w 2017 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej - Sołectwo Zimnodół.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz - Bogucin Duży – Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu”.
 28. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na Interpelacje.
 29. Zapytania i wolne wnioski.
 30. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.