Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 stycznia 2017 roku – godz. 15:30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady.
 1. Przyjęcie protokołu z XXV  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej    w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Olkusz od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie własności działek nr nr: 106/1, 143/1, 195/1  położonych w Niesułowicach  Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Olkusz od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie własności działki nr 282/2,  położonej w Niesułowicach gm. Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/261/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013-2017
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na rok 2017.
 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.